W dniu wczorajszym (17 lipca bm.) odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618). Zasadniczym celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.

OPZZ i nasze organizacje branżowe działające w ochronie zdrowia, o czym pisaliśmy wielokrotnie, jest nie tylko zwolennikiem niniejszej nowelizacji, ale także od inicjatorem podwyższenia kwoty bazowej. Jednak w projekcie – oprócz propozycji wzrostu tej kwoty – wprowadzono dodatkową zmianę zmieniającą termin jej obowiązywania tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. Ta propozycja nie była przedmiotem konsultacji w ramach Trójstronnego Zespołu, a jest ona znacząca – bowiem od 1 stycznia 2020 r. podstawą wzrostu wynagrodzeń miała być kwota przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłoszona przez Prezesa GUS (i odpowiednio iloczyn współczynnika pracy określony w załączniku do ustawy). O ten bardzo ważny element ustawy oraz o to, skąd się wzięła taka zmiana, o której ani razu nie było dotychczas mowy - pytała przewodnicząca Urszula Michalska, przewodnicząca Rady Branży OPZZ. Podkreśliła, że propozycja ta nie była dyskutowana i uzgadniana z udziałem partnerów społecznych w trakcie pracy w branżowym Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia. Podkreśliła, że strona związkowa została zaskoczona zmianą terminu, wprowadzonym bez żadnego uprzedzenia. Sądziliśmy, że podnoszona kwota bazowa do poziomu 4200 zł będzie obejmowała wyłącznie drugie półrocze 2019r. Pani minister nie odpowiedziała wprost na nasze pytanie, wskazała jedynie wymijająco, że rząd pierwotnie zakładał że kwota bazowa zostanie utrzymana do końca 2020 r. na poziomie 3900 zł, biorąc jednak pod uwagę sytuację gospodarczą kraju, wzrost wpływów do budżetu czy zwiększenie przychodów do budżetu NFZ uznano, że jest możliwe jej podniesienie do 4200 zł.

W dyskusji posłowie pytali także o gwarancje środków finansowych na realizację wzrostu wynagrodzeń, zwłaszcza, że w uzasadnieniu do projektu wskazano, że ,,(…) w przypadku pracowników objętych projektowaną ustawą, których pracodawcy (podmioty lecznicze) otrzymują środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, koszty podwyżek powinny zostać sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów i odpowiednio kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (..).” Reprezentująca stronę rządową wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko potwierdziła, że wdrożenie i sfinansowanie ustawy odbędzie się w ramach dodatkowych środków finansowych przekazywanych do świadczeniodawców w związku dokonanymi już przez NFZ w 2019 r. podwyżkami wyceny świadczeń. Wskazała, że w tym roku nastąpiły kilkukrotnie korekty planu finansowego NFZ i przeznaczono większą ilość środków na świadczenia zdrowotne, na zwiększenie wyceny procedur: 1 kwietnia br. NFZ przeznaczył na 680 mln zł, a od 1 lipca br. jeszcze 900 mln zł. W tym jednak wątku przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę, że środki na podwyżki, które mają zostać pokryte ze wzrostu przychodów NFZ, nie pokryją skutków wzrostu wynagrodzeń, bowiem już teraz pracodawcy pokrywają wszystkie koszty związane ze wzrostem płacy minimalnej, rosnącej od przyszłego roku, a przy zadłużeniu SPZOZ-ów na koniec pierwszego kwartału na poziomie 17,3 mld ogółem i 2,2 mld w zobowiązaniach wymagalnych to zadłużenie się będzie jeszcze zwiększać.

W dyskusji strona społeczna podkreślała konieczność nowelizacji ustawy w przyszłości, pod kątem zmiany załącznika do ustawy określającego współczynniki pracy. Padł także postulat, że nadszedł czas by opracować systemowe, a nie doraźne rozwiązanie płacowe dla pracowników ochrony zdrowia.

Ostatecznie projekt został przyjęty 23 głosami (przy dwóch głosach wstrzymujących). Nie zgłoszono żadnych poprawek.
W dniu dzisiejszym odbędzie się jego drugie czytanie.

OPZZ w posiedzeniu komisji reprezentowała przewodnicząca Rady Branży OPZZ Urszula Michalska i Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

opr. RG