10 czerwca br. Senat przyjął, z poprawkami, ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm 28 maja 2021 r.

Poprawki senackie zakładają znaczne podwyższenie współczynników pracy oraz ich wzrost powiązany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Nowe zaproponowane współczynniki ustalono na poziomie: dla lekarza z drugim stopniem specjalizacji - 1,7; lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji - 1,4; lekarza bez specjalizacji, innego pracownika wykonującego zawód medyczny albo farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i specjalizacją oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - 1,2; pielęgniarki z magistrem, ratownika z licencjatem - 1,1; lekarza stażysty, innego pracownika wykonującego zawód medyczny albo farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem i bez specjalizacji, pielęgniarki z licencjatem - 1; pielęgniarki bez tytułu specjalisty, fizjoterapeuty lub pracownika działalności podstawowej ze średnim wykształceniem, ratownika medycznego - 0,9.

Zakres zmian przyjętych przez Senat znacząco przekracza gwarancje finansowe uchwalonej przez Sejm regulacji (zdaniem resortu zdrowia o ponad 6 mld zł) i nie są zgodne z ustaleniami Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, który przyjął harmonogram prac nad kolejnym etapem porządkowania kwestii płacowych w ochronie zdrowia. Rozpatrzenie Uchwały Senatu zostanie rozpatrzone przez Sejm 15 czerwca br. Wówczas znana będzie ostateczna wersja ustawy mającej obowiązywać z dniem 1 lipca br.

OPZZ w trakcie prac legislacyjnych w Senacie reprezentował Tomasz Dybek (przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii i wiceprzewodniczący Branży OPZZ Usługi Publiczne), który przedstawił zarówno dotychczasowy tryb prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w zakresie prac nad ustawą, jak i pozytywną opinię OPZZ do ustawy uchwalonej przez Sejm. 

(rg)