Dyskusja nad wykonaniem pilotażu sieci onkologicznej oraz przyszłość rynku wyrobów medycznych były głównymi tematami podjętymi w ramach doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 listopada br. Posiedzeniu zespołu w formule wideokonferencji przewodniczyła Krystyna Ptok z ramienia Forum Związków Zawodowych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele onkologicznych ośrodków koordynacyjnych z 4 województw włączonych do pilotażu oraz członkowie zespołu – z OPZZ: Urszula Michalska i Renata Górna.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Pilotaż sieci onkologicznej – efekty i przyszłość

Pilotaż sieci onkologicznej rozpoczął się w lutym 2019 r. w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim; w październiku rozszerzono go o dwa kolejne województwa – podlaskie i pomorskie. Doświadczenia i wstępne wnioski z realizacji pilotażu, w szczególności w zakresie organizacji, struktury, zasad przepływu informacji pomiędzy ośrodkami onkologicznymi oraz koordynacji opieki onkologicznej mają być podstawą do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej w całym kraju. Sieć onkologiczna to ważny projekt systemowy w ochronie zdrowia, mający zapewnić w szczególności: zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej zgodnej ze standardami, wydłużenie czasu przeżycia chorych czy poprawę jakości życia pacjentów po zakończonej terapii. Trwający od 3 lat pilotaż ma służyć wypracowaniu wytycznych leczenia, zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta onkologicznego oraz wdrożeniu modelu współpracy między ośrodkami onkologicznymi.

Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski podczas dyskusji przedstawił efekty trwającego jeszcze pilotażu (zakończenie zaplanowano na koniec 2021 r.). Za najistotniejsze dobre praktyki i rekomendacje, które będą podstawa do ujednolicenia leczenia onkologicznego w całego kraju uznano: wdrożenie infolinii onkologicznej, zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie do poradni onkologicznej, skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych i radiologicznych, zapewnienie koordynatora na każdym etapie opieki, wprowadzenie standaryzacji procesu leczenia pacjenta onkologicznego, wprowadzenie analizy kompletności diagnostyki oraz histopatologii, wprowadzenie pierwszego ściśle zaplanowanego systemu monitorowania jakości w onkologii w Polsce, informatyzację opieki onkologicznej oraz wprowadzenie innowacji systemowych w zakresie procesu pozyskiwania danych z elektronicznej dokumentacji medycznej.

W dyskusji jako strona społeczna zwróciliśmy uwagę na kilka kwestii: brak rekomendacji Komitetu Sterującego ds. monitorowania programu, przebieg konkursów na dofinansowanie onkologii ogłaszanych przez resort zdrowia i ich finansowanie, konieczność zachowania porównywalności danych i analiz ze wszystkich ośrodków koordynujących, trwające konsultacje społeczne projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz kwestie jakości opieki. Przypomnieliśmy także, że Rada Dialogu Społecznego, jeszcze przez wdrożeniem pilotażu w styczniu 2019 r. przyjęła uchwałę strony pracowników i pracodawców wskazującą m.in. na konieczność uwzględnienia roli ośrodków akademickich w pilotażu, standardu postępowania klinicznego i transparentne finansowanie.

Dyskusja nad tą problematyką będzie kontynuowana na początku przyszłego roku, także w kontekście przedstawienia całościowego raportu z pilotażu sieci onkologicznej, jak i wniosków z prac Komitetu Sterującego (zasiada w nim także przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego).

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad projektem ustawy o wyrobach medycznych. W szczególności strona pracodawców zwróciła uwagę na następujące kwestie: trudne do przyjęcia przez branżę wysokie kary finansowe (do 5 mln złotych) mocno uderzające w krajowych producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz obszar związany z oznakowaniem i reklamą wyrobów medycznych. Podjęto decyzję o wypracowaniu stanowiska strony społecznej w tej sprawie.

Na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na 6 grudnia br. zaplanowano m.in. omówienie sytuacji podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19, z uwzględnieniem dostępności do świadczeń medycznych dla pacjentów przewlekle chorych oraz problematykę szczepień personelu medycznego i realizację wypłat dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z COVID-19 (tzw. dodatku covidowego).

(rg)