Corocznie Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu organizuje dla OPZZ szkolenie z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W tym roku pandemia wymusiła zdalną formułę szkolenia, jednak nie przeszkodziło to w aktywnym uczestnictwie 40 – osobowej grupie Społecznych Inspektorów Pracy i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych wszystkich branż OPZZ w dwudniowym seminarium szkoleniowym w dniach 23 – 24 listopada 2020 r. 

Tematyka szkolenia koncentrowała się na 3 blokach tematycznych – omówiono:
1) zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy (w tym: formułowanie zaleceń i uwag oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy), postępowanie kontrolne w zakładzie pracy – współdziałanie, prawa i obowiązki SIP oraz inspekcji pracy i zakładowej organizacji związkowej, a także zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy; 2) aktualne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących prawa pracy i BHP, szczególnie w odniesieniu do pandemii Covid-19 oraz zmiany wynikające z wejścia w życie kolejnych wersji Tarcz Antykryzysowych; 3) wybrane zagadnienia z prawa pracy: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania umów prawa cywilnego, zagadnienia dotyczące minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz zagadnienia pracy zdalnej – z uwzględnieniem regulacji w zakresie bezpieczeństwa pracy.

(rg)