Posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 6 lipca poświęcono planom pracy zespołu na najbliższy czas. Dwa wiodące obszary problemowe, które będą omawiane na kolejnych posiedzeniach 20 lipca i 3 sierpnia, to kontynuacja dyskusji na temat wzrostu finansowania ochrony zdrowia oraz praktyczne wdrażanie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia

Szczególnie istotna jest społeczna kontrola wdrażania ustawy – w tym względzie Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na zgłaszanie przez stronę społeczną nieprawidłowości odnośnie interpretacji i wprowadzania w życie ustawy o wzroście wynagrodzeń oraz na analizowaniu problemów w zespole. 

Przypomnijmy, że ustawa weszła w życie 1 lipca, a pieniądze na wzrost wynagrodzeń dla pracowników są gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego w najbliższym czasie świadczeniodawcy (dyrektorzy podmiotów leczniczych) będą informować dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu o kosztach wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego w ww. ustawie.

Na podstawie powyższych informacji Fundusz będzie przekazywał podmiotom leczniczym pieniądze na wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy. 

Przewodnictwo Trójstronnemu Zespołowi ds. Ochrony Zdrowia na kolejne półrocze przypadło stronie związkowej.
OPZZ reprezentowała w posiedzeniu Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przewodnicząca Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne" i członkini zespołu Urszula Michalska.