Uchwaleniem i wejściem w życie z dniem 1 lipca br. znowelizowanej ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – zakończył się pierwszy etap prac, zapoczątkowanych w lutym br. w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia w zakresie nowelizacji ustawy o najniższych płacach w ochronie zdrowia.

Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Podsumowania prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w kwestiach płacowych dokonały organizacje członkowskie sektora ochrony zdrowia zrzeszone w Branży OPZZ ,,Usługi publiczne”, opowiadając się za wznowieniem prac nad regulacjami mającymi obowiązywać w kolejnych latach (po 2021 roku).

W kolejnym etapie prac nad ustawą OPZZ będzie zgłaszało propozycje zmian proponowane przez organizacje branżowe OPZZ w zakresie między innymi: zmian tabeli w obrębie grup zawodowych, zakresu podmiotowego ustawy (np. objęcia ustawą pracowników administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i gospodarczych, jak i innych pominiętych grup pracowników ochrony zdrowia) oraz wysokości współczynników pracy. OPZZ w dalszych pracach będzie konsekwentnie wnioskowało o dalsze likwidowanie dysproporcji płacowych zgodnych z oczekiwaniami naszych przedstawicieli związkowych.

O tym, co dalej i jakie jest zaangażowanie organizacji członkowskich OPZZ sektora ochrony zdrowia w pracach nad nowelizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia – w załączonej informacji OPZZ.

Informacja OPZZ stan dialogu płacowego z ochronie zdrowia