Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to temat dyskutowany podczas konferencji, z udziałem OPZZ oraz pozostałych central związkowych, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP i Państwową Inspekcję Pracy 26 maja br. 
Debata z udziałem ekspertów, związkowców, społecznych inspektorów pracy oraz partnerów instytucjonalnych udowodniła, jak duże znaczenie na poziom i jakość bezpieczeństwa pracy ma systemowe wdrażanie przedsięwzięć podnoszących warunki pracy w przedsiębiorstwach.

Referaty i dyskusje panelowe koncentrowały się na praktycznych aspektach i narzędziach systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy, nowym podejściu do normy ISO 45001:2018 (przywództwo – komunikacja – koordynacja), barierach i korzyściach w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach oraz wdrażaniu certyfikowanych, jak i autorskich systemów zarządzania. Podkreślono istotne znaczenie czynników psychospołecznych w zarządzaniu bhp, w kontekście zagrożeń związanych z obciążeniem psychicznym, pracą zdalną i długotrwałą izolacją w związku z COVID-19. Główna Inspektor Pracy Pani Katarzyna Łażewska – Hrycko podkreśliła, że dbałość o bezpieczeństwo pracy jest wspólnym wyzwaniem i w tym obszarze wszyscy mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jak wynika z kontroli inspekcji pracy, w kontrolach dotyczących oceny funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy (około 500 zakładów kontrolowanych pod tym względem średnio każdego roku), ponad 1/3 to zakłady kontrolowane powtórnie, a w każdym z nich doszło do co najmniej do 3 wypadków, w tym o charakterze powtarzalnym w czasie 3 lat poprzedzających kontrolę.

Dla nas, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy niezwykle ważna była dyskusja panelowa poświęcona współpracy służby bhp ze społecznymi inspektorami pracy na rzecz systemowego podejścia do eliminacji zagrożeń. W tej części, przedstawiciele OPZZ (Dariusz Goc, ekspert OPZZ i współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) oraz Renata Górna z Biura OPZZ), podkreślili istotną rolę partnerstwa współdziałania inspektorów bhp i społecznych inspektorów pracy. Jakość tej współpracy niewątpliwie zależy od wielu czynników, wymaga podtrzymywania stałych kontaktów i wymiany doświadczeń w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy pracowników. Choć wciąż świadomości pracowników istnieje przekonanie, że pracownik służby bhp jest doradcą pracodawcy, a SIP jest organem kontrolnym w stosunku do pracodawcy i reprezentuje pracowników – w dyskusji podkreślano, że oba podmioty powinny się wzajemnie dopełniać i realizować działania w zakresie swoich ustawowych uprawnień. Oceniając skuteczność i efektywność współpracy, związki zawodowe zwracały uwagę na istotną kwestię etatowego zatrudnienia inspektora bhp w zakładzie pracy. Wciąż problemem jest podejście do bezpieczeństwa pracy w tych zakładach (małe i mikro przedsiębiorstwa), gdzie nie działa ani Społeczna Inspekcja Pracy ani związki zawodowe, a służba bhp nie zawsze jest obecna.

Bezpieczeństwo pracy jest wyzwaniem dla wszystkich podmiotów chroniących człowieka w środowisku pracy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wydarzyło się ponad 62 tys. wypadków przy pracy, w tym 189 śmiertelnych, skutkujących ponad 2,3 mln dniami niezdolności do pracy.

(rg)