Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej razem z Komisją Ustawodawczą Senatu rozpatrzyły na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 160). Projekt został przyjęty bez poprawek. Celem ustawy jest przywrócenie emerytom urodzonym w innym roku niż 1953 pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych. Na proponowanych przepisach może skorzystać 120 tys. emerytów. W posiedzeniu ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych udział wzięła Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej.

OPZZ wyraziło pozytywną opinię wobec przedłożonego do konsultacji projektu ustawy. W opinii zwrócono uwagę na fakt, że w dniu 10 lipca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. W uchwalonej ustawie nie uwzględniono jednak emerytów pokrzywdzonych przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, urodzonych w innych latach, niż w 1953 roku, w tym mężczyzn odchodzących na wcześniejsze emerytury „branżowe” (górnicy, nauczyciele, osoby pracujące w szkodliwych warunkach), dla których emerytalne kryteria wiekowo-stażowe były określone odmiennie.

W ocenie OPZZ przedłożony do konsultacji projekt ustawy naprawia ten błąd i zasługuje na poparcie.

Pełna treść opinii OPZZ.

Należy przypomnieć, że OPZZ podjęło szereg inicjatyw na rzecz realizacji wyroku TK6 z 6 marca 2019 r. i przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Uchwalenie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, realizującej wyrok TK, stanowi duży sukces OPZZ. Z historią działań OPZZ w tym zakresie można się zapoznać poniżej:

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/sukces-op...

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ