OPZZ zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o czytelną i jednoznaczną interpretację przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzającego obowiązek przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID – 19 w sektorze ochrony zdrowia.

Rozporządzenie o którym mowa tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491 ze zm.) wzbudziło w środowisku zawodowym pracowników i pracodawców wiele wątpliwości odnośnie praktycznego stosowania przepisów, w tym także zakresu podmiotowego, czyli kogo faktycznie niniejsza regulacja obejmuje.

W myśl § 12a ust. 1 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia, obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego. Tym samym wbrew obiegowej i medialnej opinii, przepis dotyczy również osób, które nie wykonują zawodu medycznego, a nawet nie mają kontaktu z chorymi pacjentami czy też pracownikami wykonującymi zawód medyczny pod warunkiem jednak, iż wykonują czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 

Nieprecyzyjność przepisów rodzi wiele pytań, w szczególności: jak należy rozumieć wyrażenie: „wykonywanie czynności zawodowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą”? Czy chodzi o zatrudnienie w tym podmiocie niezależnie od podstawy prawnej czy też o wykonywanie tam obowiązków przy zatrudnieniu w innym podmiocie (np. sprzątanie, remonty, usługi kurierskie). 
W kontekście ww. obowiązku powstaje wiele innych pytań na gruncie prawa pracy, w tym najważniejsze: jak pracodawca ma weryfikować fakt zaszczepienia? Czy ma prawo przetwarzać dane w zakresie paszportów covidowych i jak należy traktować osoby, które odmówią szczepienia? Czy pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje ze stosunku zatrudnienia w odniesieniu do osób, które bez podania przeciwskazań nie poddadzą się obowiązkowi szczepienia, a także: czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć im umowę o pracę, a jeśli tak – jak traktować osoby, które mają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy? Pojawiają się już teraz liczne przypadki informowania przez pracodawców, że będą odsuwać pracowników od zatrudnienia bez prawa do wypłaty wynagrodzenia. Związkowcy pytają także, czy pracodawca może jednostronnie zmienić im umowę o pracę w zakresie miejsca pracy bądź warunków pracy? Nie znamy także odpowiedzi na pytanie: co z osobami, które zadeklarują wolę szczepienia, ale będą musiały odczekać zanim zostaną zaszczepione dwiema dawkami. Czy będą w tym czasie mogły wykonywać swoje obowiązki, czy winny być od nich odsunięte do czasu przyjęcia drugiej dawki i odczekania dwóch tygodni ?

To ważne dylematy sygnalizowane przez organizacje członkowskie OPZZ.
Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli resortu zdrowia w tej sprawie na wniosek OPZZ podczas posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 24 stycznia br. były zbyt ogólne i nie wyczerpywały wskazanych powyżej problemów.

Przypomnijmy także, że obowiązek szczepień nałożony rozporządzeniem ma zostać zrealizowany do 1 marca br. Regulacja obejmuje także studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego oraz osoby zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym.

(rg)

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ