Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 stycznia br. poświęcono dyskusji nad zmianami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. To akt prawny, który określa kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych, który zdaniem strony społecznej wymaga przeglądu i korekt wynikających z konieczności dostosowania zarówno do zmian wynikających z transformacji kształcenia w wybranych zawodach, jak też uwzględnienia nowych stanowisk pracy adekwatnych do potrzeb pomiotów leczniczych. Podkreślano konieczność nowego podejścia do wyzwań w medycynie w odniesieniu do nowych zawodów. Obecna na posiedzeniu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko przedstawiła wstępną propozycję zmian, będącą przedmiotem wewnętrznych dyskusji w resorcie zdrowia, wskazując, że jest otwarta na propozycje partnerów społecznych odnośnie nowelizacji bądź przygotowania nowego aktu prawnego w tej sprawie. Ostatecznie uzgodniono, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi członkom Trójstronnego Zespołu wstępne propozycje, aby były one przedmiotem uzgodnień przed skierowaniem projektu do formalnych konsultacji społecznych.

W dalszej części spotkania została omówiona sytuacja w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej. To placówki dla których organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Nabrzmiałe problemy pracownicze związane z brakiem wzrostu wynagrodzeń kilkunastu lat w ostatnim czasie stały się powodem protestów pracowników. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele placówek m.in. z Gostynina, Branic i Starogardu Gdańskiego przybliżyli sytuację pracowników ośrodków, warunki pracy i płacy. Wiceminister zdrowia potwierdziła informację, iż w ustawie budżetowej na 2019 rok zaplanowano środki na wynagrodzenia w kwocie 400 zł brutto od stycznia br. i 300 zł brutto od lipca br. Zdaniem związkowców problemem jest obecnie brak dialogu w sprawie ich podziału oraz wysokość zaplanowanych podwyżek, nie do końca satysfakcjonująca dla strony związkowej. Ustalono, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zorganizowanie wspólnego spotkania z udziałem wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za nadzór nad tymi placówkami wraz z przedstawicielami związków zawodowych i rad społecznych, którego celem będzie ustalenie jednolitych zasad podziału środków.

Na zakończenie posiedzenia Zespołu omówiono temat finansowania nowych terapii lekowych w okresie po objęciu ich refundacją z uwzględnieniem trybu kwalifikacji pacjenta do programu lekowego. Przyjęto także stanowisko strony społecznej wobec rządowego projektu ustawy o Agencji badań Medycznych – przypomnijmy, że tożsame stanowisko zostało już przyjęte w Uchwale nr 64 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych. Oba stanowiska podkreślają w szczególności protest strony społecznej co do źródła finansowania Agencji, która zgodnie z projektem ma być finansowana odpisem z budżetu NFZ w wysokości 0,3% planowanych przychodów Funduszu na dany rok.

Zgodnie z zasadą rotacyjnego kierowania pracami zespołu, wkroczyliśmy w półrocze przynależne stronie pracodawców – kierownictwo objął przedstawiciel Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu OPZZ reprezentowali jego stali członkowie: Urszula Michalska (Federacja ZZPOZ i PS) i Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) oraz Renata Górna z biura OPZZ (Wydział Polityki Społecznej).

(rg)