W dniu 16 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się autonomiczne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele OPZZ Bogdan Grzybowski i Magdalena Kossakowska. Porządek obrad objął m.in.: sprawę utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, dyskusję nad wynagrodzeniami pracowników młodocianych zatrudnianych w celu nauki zawodu oraz problem zasiłków dla bezrobotnych. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji do Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS zostaną przekazane trzy wnioski w ww. sprawach.

W kwestii utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji OPZZ pozytywnie odniosło się do projektu Konfederacji Lewiatan wskazując, że jest to instrument do ograniczenia luki kompetencyjnej.

Przedstawiciele OPZZ zgodzili się także z wnioskiem Związku Rzemiosła Polskiego, że wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego są za niskie i poparli propozycję skierowania wniosku ZRP do dalszych prac. Rozwiązanie przyjęte w projekcie Związku Rzemiosła Polskiego, zakładającego przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę jako podstawę naliczania wynagrodzenia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego, powinno spowodować stały wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników.

OPZZ zwrócił uwagę na nieprawidłowości dotyczące naruszeń przez Polskę Europejskiej Karty Społecznej, tj. niskie zasiłki dla bezrobotnych oraz skrócenie czasu ich pobierania z 18 do 6 miesięcy.

W ramach dyskusji nad pozostałymi sprawami Podzespół problemowy ds. reformy polityki rynku pracy wyraził chęć kontynuowania prac nad projektem ustawy o rynku pracy, mającej dostosować działalność urzędów pracy do obecnej sytuacji na rynku pracy, tak by urzędy pracy mogły efektywniej pomagać osobom długotrwale bezrobotnym, a także zauważył potrzebę przeprowadzenia dyskusji na przyszłych posiedzeniach w zakresie polityki migracyjnej.

M.K