Nowelizacja projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia będzie w dniu 19 maja br. przedmiotem obrad Rady Ministrów. To najważniejsza, dobra informacja przekazana w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja br. członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, zwołanego w Ministerstwie Zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, przekazany do akceptacji na posiedzenie Rady Ministrów został zaakceptowany i zawarty w takiej wersji w Stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. OZ z dnia 17 marca br., podpisanym przez stronę społeczną i rządową, oprócz Forum Związków Zawodowych, które zgłosiło zdanie odrębne. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy i podtrzymujemy – jako OPZZ zgodziliśmy się na ten I etap nowelizacji ustawy, z zastrzeżeniem, iż w kolejnym etapie prac podejmiemy negocjacje odnośnie podwyższenia wskaźników pozostałych grup zawodowych, reprezentowanych w OPZZ.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu 18 maja br. nie wzięli udziału członkowie reprezentujący Forum Związków Zawodowych (patrz: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych), wskazując w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej OZZ Pielęgniarek i Położnych, iż: ,,formuła rozmów z Ministrem Zdrowia się wyczerpała”. Nie jest prawdą brak otwartości Ministerstwa Zdrowia na rozmowy z tą grupą zawodową. Wręcz przeciwnie - drugą kwestią, która była ponownie poruszana podczas posiedzenia było rozpatrzenie ewentualnej poprawki do nowelizacji ustawy dotyczącej tej właśnie grupy zawodowej i omawianej w trakcie wcześniejszych prac zespołu, a dotyczącej uwzględnienia korekty, by pielęgniarki i położne z ukończonymi studiami licencjackimi zostały potraktowane jako te z wyższym wykształceniem. Jako OPZZ wraz z NSZZ ,,S” zgłosiliśmy wniosek o naprawienie tego błędu - wszyscy obecni przedstawiciele strony społecznej wyrazili pozytywną opinię w tym zakresie, choć stanowisko w tej sprawie nie zostało podpisane. Wszystkie strony zespołu wyraziły także potrzebę i akceptację omówienia w najbliższym czasie realizacji strategii pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz perspektyw rozwoju dla tego zawodu.

Według dzisiejszych zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, nowelizacja ustawy, jeśli będzie przyjęta przez Radę Ministrów 19 maja br. – najprawdopodobniej zostanie skierowana do Sejmu na czerwcowe posiedzenie (nawet jeśli z opóźnieniem, to z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca br.).

W posiedzeniu zespołu z ramienia OPZZ uczestniczyli stacjonarnie członkowie: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz on – line: Renata Górna.

Poniżej:

Nowelizacja ustawy w wersji na posiedzenie Rady Ministrów 19 maja br. pobierz projekt  pobierz uzasadnienie

Komunikat sporządzony przez Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. OZ uzgodniony przez strony zespołu. pobierz komunikat 

(rg)