OPZZ, wraz z branżowymi organizacjami członkowskimi zrzeszonymi w sektorze ochrony zdrowia, od początku ogłoszenia epidemii w Polsce domagało się precyzyjnych wytycznych odnośnie obowiązkowego testowania na obecność wirusa SARS-Cov-2 pracowników podmiotów leczniczych, inspekcji sanitarnej, jak i tych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, w szczególności w Domach Pomocy Społecznej. Cykliczne badanie personelu, który jest narażony na bezpośredni kontakt z wirusem, a który coraz częściej i liczniej był i nadal jest zarażany bądź podlega kwarantannie z uwagi na podejrzenie zarażenia - to temat wciąż aktualny. Choć szpitale i placówki radzą sobie z tym coraz lepiej, nadal brakuje czytelnej instrukcji  czy aktualizacji decyzji odnośnie testowania pracowników tego sektora. Nie bez znaczenia pozostają też kwestie finansowe.

Przedstawiciele grupy wnioskodawców Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska odpowiedzieli na oczekiwania społeczne i skierowali do Sejmu RP inicjatywę poselską w tej sprawie: poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (druk sejmowy nr 376).

Kierując opinię do Szefa Kancelarii Sejmu RP, OPZZ pozytywnie oceniło tę inicjatywę jako zgodną z naszymi stanowiskami odnośnie testowania pracowników. Projekt dotyczy bowiem wprowadzenia obowiązku wykonywania testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 u osób zatrudnionych w: podmiotach leczniczych, wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, osób zatrudnionych w domach opieki społecznej, osób zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, osobom zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy prowadzących rodzinny dom dziecka.

OPZZ podkreśliło jednak, że dodatkowo, że projekt ustawy powinien uwzględniać wytyczne bądź instrukcje określone np. w akcie wykonawczym do ustawy, odnośnie m.in. gwarantowanego źródła finansowania testów ze środków publicznych (a nie przerzucenia tych kosztów na dyrektorów podmiotów leczniczych) czy wskazania: kogo (jakie grupy zawodowe), kiedy, jak często, w jakich sytuacjach czy na jakich testach należałoby się oprzeć z rekomendacją ich wiarygodności i częstotliwości wykonywania.

Pozytywną ocenę projektu wyraziła także Naczelna Rada Lekarska.

Aktualnie nie zostało zaplanowane posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w sprawie procedowania projektu. Kolejne posiedzenie Sejmu RP, zgodnie z terminarzem, zostało zaplanowane w dniach 22- 24 lipca br.


[rg]