15 listopada 2018 r. na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (projekt regulujący waloryzację w 2018 r.) oraz rozpoczęto dyskusję w ramach przeglądu systemu emerytalnego.

Jeżeli chodzi o waloryzację emerytur, to w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, o 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26%. OPZZ podczas dyskusji pozytywnie oceniło fakt, że waloryzacja emerytur nie odbędzie się kosztem redystrybucji między emerytami tzn. że kwotowa waloryzacja nie odbędzie się kosztem tych wyższych emerytur. Jednocześnie podkreśliliśmy,że dobra sytuacja na rynku pracy i wyższa ściągalność składek spowodowały, że ZUS nie wykorzystał w pełni zaplanowanej dotacji z budżetu państwa i że sytuacja ta stwarza szersze możliwości na godną waloryzację, niż zaplanował to rząd.

Drugi punkt obrad zespołu przewidywał dyskusję nt. podlegania ubezpieczeniom społecznym. W tym punkcie wiceminister Marcin Zieleniecki przedstawił prezentację obrazującą zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zbieg tytułów podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę, że większość tytułów ubezpieczenia

społecznego objęto kryterium elastyczności. Konsekwencją utworzenia elastycznego systemu ubezpieczeń jest możliwość obniżenia należnej składki np. poprzez zmianę tytułu ubezpieczenia. Wobec pracowników zastosowano inną zasadę – pełnej kumulacji tytułów ubezpieczenia. Przychód pracowników jest w pełni objęty składką na ubezpieczenie społeczne. Osoby objęte niepracowniczym ubezpieczeniem są uprawnione do zadeklarowania podstawy wymiaru składki niższej niż przychód, co potencjalnie umożliwia oszczędzanie dodatkowych środków. Działania polegające na możliwości elastycznego ustalania podstawy wymiaru składki prowadzą natomiast do coraz większego deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Reforma z 1999 r. wprowadziła odrębne zasady zbiegu tytułów różnych rodzajów ubezpieczeń. Z punktu widzenia płatników i ubezpieczonych są one jednak nieczytelne i skomplikowane. ( na zdjęciu członkowie zespołu ze strony OPZZ: wiceprzewodniczący A.Radzikowski, S.Łukasiewicz i ekspert B.Grzybowski)

B.G