W dniu 17 stycznia br. w Lublinie w auli Uniwersytetu Medycznego odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia w ramach debaty ,,Wspólnie dla Zdrowia” pod hasłem ,,Kadry w ochronie zdrowia – wyzwania i rozwój”. Konferencja została objęta patronatem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, a ze względu na ,,pracowniczy” charakter omawianej problematyki – członkami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

W wystąpieniu otwierającym debatę Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że cyt.: ,,(…) Rozmawiając o kadrach trzeba mówić o nakładach finansowych, koniecznych zmianach w czasie pracy specjalistów, trybie kształcenia, potrzebie wprowadzenia do systemu nowych zawodów medycznych i to co bardzo ważne - systemowym skoordynowaniu wszystkich profesji w jedną płynnie funkcjonującą całość”.

Problematyka debaty koncentrowała się wokół trzech bloków tematycznych: kształcenia przed – i podyplomowego kadr medycznych, nowych zawodach w medycynie i określeniu ich roli i miejsca w systemie ochrony zdrowia oraz wynagrodzeniom. 

W dwóch ostatnich panelach OPZZ reprezentowały: przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” i Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michalska oraz Renata Górna (radca OPZZ z Wydziału Polityki Społecznej, Ubezpieczeń, Rynku Pracy i Zdrowia). Wspólnym mianownikiem wszystkich paneli był apel o dialog, konieczność zmian systemowych, myślenie o systemie ochrony zdrowia jako o całości, a nie poszczególnych jego segmentach. 


Dyskusja w panelu poświęconym nowym zawodom w medycynie wskazała na nowe wyzwania związane z potrzebami rynku pracy w zmieniającym się świecie pracy, nowe technologie, ale i konieczność doregulowania ustawowego zawodów już istniejących w systemie ochrony zdrowia i mających zastosowanie w wielu dziedzinach. W Polce mamy obecnie dziesięć zawodów medycznych uregulowanych, a osiemnaście – to takie, które na takie regulacje czekają. Bardzo ważną kwestią jest praktyczne wykorzystanie tych zasobów oraz systemowe, ale na tyle elastyczne przepisy prawa, by nie były przeszkodą w podejmowaniu przez zarządzających decyzji. Zwracano także uwagę, ż polski model nauczania jest przestarzały i nie uwzględnia nowych zawodów medycznych, z tego też powodu przedstawiciele tych profesji spotykają się z często brakiem akceptacji w środowisku medycznym. Jako OPZZ przypomnieliśmy także o zawodach czy specjalnościach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia, ale nie są uregulowane w sposób systemowy jak np. specjalizacje psychologiczne i wiele innych. Wskazaliśmy wiele przykładów niespójnego prawa. Gorąca dyskusja o wynagrodzeniach pracowników wskazała, że w ochronie zdrowia potrzebne jest systemowe myślenie o tym obszarze. Przewodnicząca Urszula Michalska podkreśliła m.in., że tak długo jak w procedurach medycznych nie będzie wydzielonych kosztów pracy personelu, tak długo pracownicy będą zmuszeni walczyć o wynagrodzenie i ,,wyszarpywać” należne im pieniądze różnymi protestami. Wspomniała także, że pomimo debaty "Wspólnie dla Zdrowia" - nie widać dialogu w zdrowiu, co nie służy przyszłości i pracy nad nowymi rozwiązaniami.

Wnioski z debaty będą stanowiły rekomendacje dla Ministra Zdrowia do opracowania Społecznego Programu Zdrowia 2020+, który zostanie zaprezentowany w czerwcu br. 

(rg)