Płace, finanse i dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów to główne tematy omawiane podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 1 września br.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia przedstawili wstępną informację na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, według stanu danych dostępnych na połowę sierpnia 2021 r. Wynika z nich, że ustawą o wzroście płac minimalnych w ochronie zdrowia objętych zostało niecałe 30 proc. podmiotów leczniczych (255 tys. etatów pracowników). Trwa jeszcze proces zbierania danych, ale już dziś wiadomo, że beneficjentami ustawy są głównie szpitale, a z grup zawodowych – pracownicy objęci kategorią 9 załącznika do ustawy tj. fizjoterapeuci albo inni pracownicy wykonujący zawód medyczny, albo pracownicy działalności podstawowej, wymagający średniego wykształcenia (prawie 70 tys. etatów). Kwota na wzrosty wynagrodzeń w skali miesiąca nie będzie przekraczała 300 mln zł, nie ma wiec obaw, że pieniędzy zabraknie (pełny szacunek finansowy nowelizacji to 3,6 ml zł). Dyskutowaliśmy także na temat zakresu przedmiotowego i podmiotowego nowego badania ankietowego, jakie będzie rozesłane do wszystkich pomiotów leczniczych na temat średnich poziomów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych podmiotach. Ankieta ma dać odpowiedź na pytanie jak kształtują się wynagrodzenia pracowników po 1 lipca br., tj. po wejściu w życie ustawy o najniższych płacach, ale także jakie są wynagrodzenia grup zawodowych nieobjętych niniejszą nowelizacją.

Obok spraw płacowych, Trójstronny Zespół zajął się nowymi rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, będącym obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt wprowadza wiele nowych zmian systemowych, dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak np. w zakresie akredytacji czy monitorowania jakości, ale także – co istotne z punktu widzenia pacjentów – wprowadzenia systemu świadczeń kompensacyjnych i wdrożenia pozasądowego trybu rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych (Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych). Uzgodniliśmy, że projekt budzący wiele zastrzeżeń i uwag, będzie przedmiotem dalszych prac z udziałem strony społecznej, w tym konferencji uzgodnieniowej zaplanowanej na początek listopada br.

Na zakończenie, strona pracowników i pracodawców Trójstronnego Zespołu przyjęła stanowisko w sprawie publicznego finansowania systemu ochrony zdrowia. Wyraziliśmy w nim oczekiwanie wobec Ministra Zdrowia wprowadzenia obowiązku podawania do publicznej wiadomości wysokości oraz celów wzrostu nakładów finansowych na ochronę zdrowia w danym roku, jak i wskazywania w każdym kolejnym roku priorytetów dla wydatkowania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Za istotne uznaliśmy także każdorazowe ustalanie z Zespołem proponowanych rozwiązań prawnych, w tym w szczególności tych, których przyjęcie może przyczynić się do zwiększenia udziału wydatków publicznych na ochronę zdrowia poza Narodowym Funduszem Zdrowia.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu OPZZ reprezentowali przedstawiciele organizacji członkowskich ochrony zdrowia reprezentujący psychologów, diagnostów, fizjoterapeutów.

Kolejne obrady poświęcone będą dalszej analizie płac w ochronie zdrowia i reformie szpitalnictwa. Jako strona społeczna zwróciliśmy się także z wnioskiem do Ministra Zdrowia o monitorowanie przekazywania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników inspekcji sanitarnej.

(rg)