Przy okazji przeglądu ministerstw, zapowiedziano podniesienie zasiłków dla bezrobotnych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia ( ok.1 tys.zł)
W związku z powyższym
Należy mieć na uwadze dwa fakty:
W 1997 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną – w której zapisano: Umawiające się strony zobowiązują się: utrzymywać system zabezpieczenia społecznego na zadawalającym poziomie, równym co najmniej poziomowi niezbędnemu do ratyfikowania Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Nr 102) dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego;
Po drugie w swoim raporcie opublikowanym 29 stycznia 2014 r. Komitet Niezależnych Ekspertów (zwany także Europejskim Komitetem Praw Socjalnych) stwierdził "wyjątkowo dużą" liczbę naruszeń Europejskiej Karty Społecznej, którą nasz kraj podpisał w 1997 roku.  Polsce w obszarze związanym z rynkiem pracy wytknięto dwie nieprawidłowości: niskie zasiłki dla bezrobotnych oraz skrócenie czasu ich pobierania z 18 do 6 miesięcy.
Co oznacza Konwencja MOP nr.102 – dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego ?, i czy Polska ratyfikowała tę konwencję ?
24 kwietnia 2003 Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Konwencja zawiera regulacje dotyczące minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Przyjęcie Konwencji w 1952 roku zalegalizowało między innymi międzynarodową ochronę praw społecznych. Dopiero po 51 latach obowiązywania Konwencji Polska zdecydowała się ją przyjąć do porządku prawa polskiego. Zgodnie z postanowieniami umowy Polska  przyjęła część jej założeń. Zostały przyjęte tylko wybrane części Konwencji nr 102 (II – opieka zdrowotna, V – emerytury, VII – zasiłki rodzinne, VIII – macierzyństwo, X – świadczenia na wypadek śmierci żywiciela rodziny)
Nie przyjęto części III – zasiłki chorobowe, części IV – dot. świadczeń w razie bezrobocia, części VI w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych czy części IX dot. świadczeń w razie inwalidztwa.
Tak więc w zakresie zasiłków dla bezrobotnych nie spełniamy nawet minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
OPZZ od wielu lat podnosi ten problem. Postulat podniesienia zasiłków mamy wpisany do swojego programu działania przyjętego na VIII Kongresie OPZZ.
Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do kolejnych ekip rządowych. Podkreślaliśmy wówczas, że  w Polsce mamy najniższy w Unii Europejskiej zasiłek wypłacany bezrobotnym, który nie jest powiązany z wcześniejszymi zarobkami. Na domiar złego 84% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku. 
 
Ile powinien wynosić zasiłek dla bezrobotnych ?
Zgodnie z Konwencją nr 102 MOP zasiłek powinien wynosić nie mniej niż 50% poprzednich zarobków, albo być ustalany na takim poziomie, który zapewni minimum niezbędne dla pokrycia podstawowych kosztów utrzymania. Zasiłek w Polsce nie spełnia więc przesłanek wymienionych w Konwencji. Dlatego postulowaliśmy, aby rząd podniósł zasiłek dla bezrobotnych do poziomu minimum socjalnego tj. do kwoty 1057 zł.
 
Czy nas na to stać ?
Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę stan Funduszu Pracy w kwocie 4,5 miliarda zł.  przewidywany na koniec 2017 r.,  to podniesienie zasiłku dla bezrobotnych (dla 16% uprawnionych bezrobotnych) do wysokości minimum socjalnego tj. do kwoty 1057 zł spowodowałoby, według wyliczeń OPZZ, zwiększenie wydatków z Funduszu Pracy o 1,3 miliarda zł. Tym samym stan Funduszu Pracy na koniec 2017 r. wynosiłby ok.3,3 miliarda zł. 
 
Jaka jest obecnie wysokość zasiłków dla bezrobotnych ?
Od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku zasiłek podstawowy przez pierwsze 3 miesiące wynosi 831,10 zł. brutto.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Jeżeli osoba, która pracowała mniej niż 5 lat, otrzyma świadczenie obniżone w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat, otrzyma zasiłek podstawowy w wysokości 100 %, natomiast w przypadku osoby, która przepracowała co najmniej 20 lat otrzyma zasiłek podwyższony – 120 %.
Oznacza to, że zasiłek dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi brutto:

Zasiłek Pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku Kolejne miesiące prawa do zasiłku
Podstawowy 100 % (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 831,10 zł 652,60 zł
Obniżony 80 % (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 664,90 zł 522,10 zł
Podwyższony 120 % (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) 997,40 zł 783,20 zł

 
Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Uzależnione jest to od kilku czynników, np. stopy bezrobocia na terenie powiatu z urzędu z którego będzie pobierany zasiłek. I tak, w przypadku osób bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – otrzymują zasiłek przez 6 miesięcy.
Natomiast bezrobotni:
- zamieszkujący w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
- którzy ukończyli 50 rok życia oraz posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
- którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego

otrzymują zasiłek przez okres 12 miesięcy.