5 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego strona rządowa odnosiła się do opinii poszczególnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w sprawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ciężar odpowiedzi na opinie zgłoszone przez partnerów społecznych wziął na siebie Prezes Paweł Borys, który stwierdził, że uwagi partnerów społecznych koncentrowały się wokół trzech zagadnień: jak uczynić PPK dla osób o niskich dochodach, jak uczynić PPK przyjaznym dla pracodawców i jak zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK.

Omawiając uwagi OPZZ, Prezes PFR zaczął od stwierdzenia, iż OPZZ podkreśla, że to czego potrzebują pracownicy, to sprawnie funkcjonujący system emerytalny, oparty na solidarności międzypokoleniowej. Oceniając to stwierdzenie Prezes Paweł Borys podkreślił, że Pracownicze Plany Emerytalne spełniają przesłanki systemu solidarnościowego, gdyż składają się na niego pracownicy, pracodawcy i strona rządowa. Na stwierdzenie OPZZ, że nie ma gwarancji, że środki zgromadzone na tych funduszach nie zostaną wykorzystane kiedyś w przyszłości przez Państwo, np. przy krachu gospodarczym – Prezes PFR stwierdził, że rząd dokona tu dodatkowych zapisów w projekcie ustawy zwiększających bezpieczeństwo tych środków i podkreślających ich prywatny charakter. Uwzględniona została uwaga OPZZ związana z zamiennym posługiwaniem się pojęciami „jednostka uczestnictwa” oraz „jednostka rozrachunkowa”. Na wątpliwości OPZZ dotyczące dysponowania środkami, stwierdzono, że pracownik sam określi okres przez jaki będzie chciał pobierać świadczenie ( uwzględniając jego minimalny okres – czyli 10 lat). Nie uzyskała akceptacji uwaga OPZZ podatkowa, czyli że podatek powinien być płacony dopiero w momencie, gdy pracownik konsumuje środki, w momencie wypłaty – a nie w momencie wpłaty składki, tak jak jest w Pracowniczych Programach Emerytalnych. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, które objęte są stabilizującą regułą wydatkową, wprowadzenie PPK z późniejszą datą pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków w ustawie budżetowej. Została uwzględniona także uwaga, że związkom zawodowym przyznaje się większe uprawnienia, podobne jak w obecnie funkcjonujących pracowniczych programach emerytalnych – tj. pracodawca przedstawia ofertę dot. zarządzania PPK reprezentacji pracowników.

Na koniec poinformowano członków zespołu, że w ministerstwie finansów 16 kwietnia 2018 r. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa, na którą zostaną zaproszeni także partnerzy społeczni.

B.G.