Rok 2018 jest tym szczególnym, w którym Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wspólnie ze stroną rządową wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Stąd w dniu 7 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, poświęcone próbie wypracowania stanowiska Zespołu w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej i wsparciach dochodowego rodzin, przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do 15 czerwca, a w sytuacji braku uzgodnień - Rada Ministrów ustala je w drodze rozporządzenia do dnia 15 lipca br. Ogłoszone kryteria obowiązują z dniem 1 października roku, w którym przeprowadzana jest weryfikacja (tj. od dnia 1 października 2018r.).

Weryfikacja świadczeń jest bardzo ważnym momentem dla beneficjentów obu rodzajów świadczeń: rodzinnych i z pomocy społecznej, bowiem wprowadza nowe regulacje na podstawie których otrzymują oni świadczenia pieniężne Nie bez znaczenia jest także fakt, że kwoty kryteriów obowiązują do 2021 roku, czyli do czasu kolejnej weryfikacji.

Odnośnie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej – propozycje strony rządowej zakładają niewielki wzrost tj. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 701 zł (obecnie – 634 zł, wzrost o 67 zł, tj. o 11%) a dla osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 528 zł (obecnie – 514 zł, wzrost o 14 zł, tj. o 3%). Jednocześnie te proponowane przez rząd są nieznaczne, bo o 41 zł - podwyżki świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przeznaczone na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki czy wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców. Rząd proponuje także niewielki 7% wzrost zasiłku stałego (do kwoty 645 zł). Odnośnie kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych – strona rządowa nie widzi potrzeby ich podnoszenia, podobnie jak zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

OPZZ krytycznie odniosło się zarówno do zaproponowanych wartości kwotowych w obu obszarach, uznając je za zbyty niskie i nie uwzględniające realności świadczeń pieniężnych. W naszej ocenie propozycje te są mało wiarygodne, bo nie zawierają ani uzasadnienia wskaźników, ani diagnozy potrzeb społecznych ani tym bardziej źródłowych dokumentów opracowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zaapelowaliśmy do strony rządowej, reprezentowanej na posiedzeniu Zespołu przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej o pilne przekazanie stronie społecznej pełnej wersji badań IP i PS, na podstawie których zostały opracowane propozycje rządowe, zwłaszcza odnośnie progu interwencji socjalnej. OPZZ przedstawiło swoje propozycje kryteriów dochodowych, znacznie wyższe niż strony rządowej, uwzględniające nie tylko potrzeby gospodarstw domowych, ale i konieczność zachowania realności wartości świadczeń w perspektywie kolejnych 3 lat.

Porozumienie ze stroną rządową w sprawie wspólnego stanowiska jest niemożliwe, z uwagi na brak kompromisu rządu i w zasadzie zamknięcie negocjacji już na ich wstępie, poprzez przyjęcie wskazanych propozycji przez Radę Ministrów w dniu 15 maja br. W zasadzie na tym etapie możliwe jest wypracowanie stanowisk stron, przy czym strona związkowa podejmie taką próbę.

Do 15 czerwca br. mija termin przedstawienia stanowisk.

Ostatnia część posiedzenia Zespołu poświęcona była omówienia poselskiego projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, inicjatywy KP PO.

OPZZ reprezentowali Norbert Kusiak (członek Zespołu, dyr. Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ) i Renata Górna (radca OPZZ, Wydział Polityki Społecznej).

(rg, nq)

(fot.pixabay.com)