Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, po ponad półrocznej przerwie, zostało w całości poświęcone wynagrodzeniom w ochronie zdrowia. Obrady z udziałem Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego prowadziła przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska, w związku z objęciem przewodnictwa Zespołowi przez OPZZ. 

Podczas spotkania dokonano oceny funkcjonowania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rozpoczęto także dyskusję na temat postulowanych przez partnerów społecznych dalszych zmian w ustawie, także w kontekście zawieranych przez Ministra Zdrowia porozumień społecznych z różnymi grupami zawodowymi. ,,Otwieramy nową edycję spotkań, bez rozmów i decyzji odrębnych z poszczególnymi zawodami” – to słowa i deklaracje, jakie padały podczas posiedzenia Zespołu ze strony ministra Szumowskiego. Minister potwierdził potrzebę podjęcia prac nad nowelizacją tzw. ,,ustawy podwyżkowej” w ochronie zdrowia, co jest od dawna postulatem strony związkowej. Chodzi nie tylko o weryfikację współczynników pracy, ale także przegląd grup zawodowych objętych regulacją. Wskazywano na konieczność prac w kierunku niewygasającego charakteru ustawy. ,,Otwarcie ustawy staje się faktem” – to najważniejszy wniosek z dyskusji strony społecznej i rządowej i deklaracja Ministra Zdrowia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia zbiera dane z podmiotów leczniczych o wysokościach wynagrodzeń i skutkach podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia br. dla pracodawców – będą one znane w połowie lutego br. Wówczas będzie możliwa dyskusja o realizacji nowych postulatów płacowych adekwatnych do zmieniającego się rynku pracy. Ministerstwo wskazało także, że trwają obecnie analizy skutków uregulowań obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących środków na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych (do końca marca br.). Propozycje w tym zakresie, z udziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, będą także przedyskutowane w ramach RDS.

Na zakończenie przedstawiciele resortu zdrowia przedstawili wykaz bieżących działań legislacyjnych w najbliższym czasie oraz strategiczne kierunki działania Ministra Zdrowia, wśród których znalazły się: demografia, onkologia, projekty związane z profilaktyką i opieką nad osobami niesamodzielnymi, a także wycena świadczeń zdrowotnych i kadry w ochronie zdrowia. Aktualnie trwają prace nad 18 projektami ustaw i rozporządzeń zgłoszonych do wykazu prac Rady Dialogu Społecznego.

Kolejne spotkanie zaplanowano już na 10 lutego br. z tematyką nowego modelu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu uczestniczyli jej członkowie: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz eksperci: Renata Górna i Sławomir Makowski (OZZ Psychologów).

(rg)