Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko skierowała do członków Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS pismo informujące o decyzji Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o skierowaniu na formalną ścieżkę legislacyjną propozycji zawartych w materiale roboczym przekazanym członkom zespołu, dotyczącym zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To ważna dla pracowników ochrony zdrowia decyzja, choć to dopiero początek prac i walki o taki kształt ustawy, który będzie zgodny z oczekiwaniami strony społecznej. OPZZ od początku bardzo aktywnie włączyło się w ramach struktur Rady Dialogu Społecznego w działania aktywizujące stronę rządową do podjęcia nowelizacji ustawy tzw. ,,podwyżkowej”. Nowelizacja jest od dawna oczekiwana przez stronę społeczną, zwłaszcza związkową – swoje propozycje partnerzy społeczni przekazali w lutym br., kiedy Ministerstwo Zdrowia przedstawiło partnerom społecznym do zaopiniowania materiał roboczy.

Jako OPZZ od początku prac nad jakimikolwiek rozwiązaniami płacowymi w ochronie zdrowia byliśmy aktywni - wskazywaliśmy na konieczność rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy na wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (także niemedycznych), ale także ,,odmrożenie” kwoty bazowej, od której naliczane są wynagrodzenia minimalne czy modyfikację wskaźników płacowych itp. Istotnym jest także czas uchwalenia nowelizacji, tak aby możliwe było przeprowadzenie negocjacji płacowych w podmiotach leczniczych na nowych zasadach.

Takie stanowisko podtrzymaliśmy na ostatnim posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS (29 marca br.), który kontynuował dyskusję nad kierunkami zmian projektu nowelizacji. Podczas posiedzenia zespołu, strona rządowa nie przekazała żadnej konkretnej informacji, zarówno co trybu, zakresu zmian czy tempa wprowadzania. Jednym z argumentów przedstawianych przez wiceminister zdrowia były wysokie koszty związane z wdrożeniem ustawy w takim kształcie, jaki jest oczekiwany przez rząd. W zasadzie najistotniejsze postulaty partnerów społecznych nie zostały uwzględnione. Posiedzenie zespołu zakończyło się postawieniem ultimatum przez organizacje związkowe dla strony rządowej, co do dalszego procedowania nad nowelizacją ustawy ,,podwyżkowej” w ochronie zdrowia.

Ostatecznie, decyzja o skierowaniu projektu na ścieżkę legislacyjną oceniamy jako zielone światło otwierające prace nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy, jednak, by regulacja była uchwalona z uwzględnieniem naszych postulatów – do tego jeszcze długa droga.

W czasie prac w zespole OPZZ reprezentowały: przewodnicząca Urszula Michalska (członek zespołu) oraz w eksperci: Renata Górna i Dorota Maksymiuk (wiceprzewodnicząca Federacji ZZPOZ i PS).

rg