W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 OPZZ wystąpiło do Senatu z wnioskiem o wprowadzenie do tzw. ustawy okołobudżetowej korzystnych dla pracowników zmian.

OPZZ zauważyło w swojej opinii, że modyfikacji wymagają w szczególności ujęte w art. 17–46 przepisy regulujące kwestie funduszy nagród w jednostkach sektora finansów publicznych. W związku z obecną sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną epidemią COVID-19, rząd zaproponował w nich, aby nie tworzyć oddzielnych, wynikających z poszczególnych przepisów branżowych funduszy nagród. Działanie takie, zdaniem rządu, pozwoli na zmniejszenie w przyszłym roku wydatków osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, przy równoczesnym utrzymaniu funduszu wynagrodzeń oraz kadr niezbędnych do realizacji ustawowych zadań. OPZZ negatywnie oceniło tę propozycję, przypominając, że rząd podjął równocześnie decyzję o zamrożeniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (wskaźnik 100,0%) a obecnie proponuje wyłączyć w 2021 roku obowiązek tworzenia funduszu nagród dla szeregu grup pracowników sfery budżetowej. To złe decyzje, których nie można zaakceptować. Ich skutkiem będzie osłabienie popytu i wzrost bezrobocia.

OPZZ podniosło także, że rząd zaprojektował przepisy, które uderzą w szczególności w nauczycieli poprzez zamrożenie wysokości kwoty bazowej i obniżenie o 49% w stosunku do tegorocznej ustawy budżetowej rezerwy celowej na podwyższenie płac w jednostkach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Oznacza to brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na rok 2021 w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowo rząd zamierza uzyskać nowe oszczędności z tytułu zmniejszonych wydatków na doskonalenie zawodowe, nagrody, wspieranie doradztwa metodycznego i odpis na fundusz socjalny nauczycieli.

OPZZ negatywnie oceniło ponadto przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym propozycję, aby podstawą ustalenia wysokości odpisu było, analogicznie jak w roku bieżącym, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., czyli kwota 4 134,02 zł, a sama wysokość odpisu wynosiła 1550,26 zł. OPZZ wskazało, że oczekujemy pełnego odmrożenia odpisu na ZFŚS dla wszystkich grup zawodowych w 2021 r. i zabezpieczenia środków na ten cel w projekcie budżecie państwa na 2021 rok.

(nq)