Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, zwrócił się do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o wprowadzenie instrumentu podatkowego, który będzie rekompensował nauczycielom wydatki poniesione w związku z nauczaniem, w tym wykonywanym na odległość.

Wystąpienie pandemii COVID-19 spowodowało, że niezbędne było poniesienie przez pracowników sektora edukacji znacznych wydatków na sprzęt, oprogramowanie i dostęp do sieci internetowej, służących do nauczania. Sytuacja materialna nauczycieli była omawiana m.in. na ostatnim posiedzeniu Rady OPZZ przez przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomira Broniarza.

Co prawda w listopadzie br. rząd wprowadził rozwiązanie pozwalające uzyskać przez nauczycieli jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania w celu prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do wysokości 500 zł, jednak zarówno kwota, jak i jednorazowy charakter świadczenia powodują, że instrument ten jest niewystarczający.

Dlatego w ocenie OPZZ, konieczne jest zatem wprowadzenie innego, trwałego, rozwiązania służącego poprawie warunków pracy pracowników sektora edukacji, którego celem będzie rekompensata poniesionych przez nich wydatków związanych z realizacją przez nich nauczania, w tym wykonywanego na odległość, zarówno w okresie zagrożenia epidemiologicznego jak i po jego wygaśnięciu. Proces zwiększenia się roli narzędzi cyfrowych w edukacji nie zakończy się bowiem wraz z wygaszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego a będzie postępował w związku z cyfryzacją gospodarki kraju. Jednym z takich rozwiązań, które zaproponowało OPZZ, jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości odliczenia w corocznym zeznaniu podatkowym PIT wydatków poniesionych przez nauczycielu z tytułu zakupu sprzętu i oprogramowania w związku wykonywaniem przez nich nauczania.

To podatkowe rozwiązanie będzie wpisywać się w aktywność państwa na rzecz kształtowania warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju w następnych latach, dla którego edukacja jest kluczowym komponentem. Tym bardziej, że w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) kompetencje cyfrowe zostały wskazane jako niezbędne w procesie przejścia gospodarki do modelu gospodarki opartej na wiedzy. Czekamy zatem na akceptację tego podatkowego postulatu OPZZ przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

(KP)