Uwzględnianie Celów zrównoważonego rozwoju (ang. SDG) Agendy ONZ 2030 w polityce na rzecz odporności i ożywienia w UE było przedmiotem dyskusji podczas konferencji Europejskiej konfederacji Związków Zawodowych, która odbyła się 2 grudnia 2020 r. w formie videokonferencji.

Cele zrównoważonego rozwoju (jest ich 17) zawarte w Agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych wyznaczają kierunek działań do 2030 roku w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego jak m.in. ograniczenie głodu,nierówności, ochrona środowiska naturalnego czy instytucji publicznych ale też wzrostu gospodarczego i godnej pracy. To właśnie temu ostatniemu obszarowi, godnej pracy, poświęcona została praca włoskiego instytutu badawczego, który na zlecenie EKZZ przygotował indeks SDG 8 będący wskaźnikiem poziomu godnej pracy. Wskaźnik SDG 8 oparty jest na szeregu danych statystycznych i obejmuje większość państw na świecie. Ma pozwolić na analizę jakości zatrudnienia, jego punktem odniesienia jest rok 2010 a ostatnie dane dotyczą roku 2019.

Indeks SDG 8 ma posłużyć nie tyle tworzeniu rankingu państw ale stanowić źródło informacji i być wykorzystywany punkt odniesienia dla decyzji politycznych w sprawie koniecznych działań na rzecz zwiększenia jakości zatrudnienia. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ma narzędzia oddziaływania na politykę Unii Europejskiej w zakresie realizacji Agendy ONZ 2030, w tym Celu 8 o nazwie Wzrost gospodarczy i godna praca. Informacje statystyczne są argumentem w przekonywaniu w ramach dialogu społecznego, aby zrównoważony rozwój stał się elementem politycznych decyzji w UE, która powinna być liderem w tym zakresie, szczególnie w obszarze socjalnym oraz ochrony środowiska naturalnego. Jakość zatrudnienia wpływa bowiem np. na długość życia pracowników i warunki ich życia a jak wskazują analizy jest możliwe osiągnięcie wzrostu gospodarczego przy wysokiej jakości zatrudnienia a także ochronie środowiska naturalnego.

Podczas konferencji przedstawiono także dorobek Eurostat w badaniu statystycznym postępów w realizacji Celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Dyskutowano także nad mankamentami tworzenia zestawień porównawczych i indeksów opisujących postępy realizacji Agendy ONZ 2030, które wiążą się z koniecznością ograniczenia danych statystycznych do limitowanego zestawu wskaźników, co jest uznaniowe i może sprawić, że takie indeksy nie będą wiarygodnie oddawać sytuacji i postępów w zakresie np. godnej pracy. Wskazywano także na konieczność większej aktualizacji danych i ich dostępności.

Wskazywano, że zebrane dane statystyczne powinny posłużyć do określenia przez EKZZ ale też Komisje Europejską docelowych wskaźników realizacji Celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, w tym w obszarze godnej pracy. Dałoby to impuls do wyznaczenia bardziej ambitnych działań służących osiągnięcia celów tego międzynarodowego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W kolejnej części konferencji omówiono monitoring Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych realizacji Celu 8 Agendy (Wzrost gospodarczy i godna praca) a także przeglądy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące Agendy. Rozważano także, w jaki sposób zwiększyć wpływ związków zawodowych na decyzje realizujące Agendę 2030 i upowszechnić wiedzę o samej inicjatywie ONZ, która obecnie nie jest powszechna.

(KP)