Komisja Europejska podjęła kolejne decyzje w ramach dostępnych Komisji kompetencji, aby wesprzeć państwa członkowskie UE w działaniach przeciwdziałający skutkom epidemii wirusa COVID-19.

Komisja Europejska w ostatnich dniach aktywowała tak zwaną Ogólną Klauzulę Ucieczki, która umożliwia zawieszenie Paktu Stabilności i Wzrostu.

Pakt Stabilności i Wzrostu jest kluczowym instrumentem zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, stosowanym w Semestrze Europejskim. Przestrzeganie Paktu ma zagwarantować zdrowy dla gospodarki stan finansów publicznych. Pakt określa reguły fiskalne, które wskazują m.in., że państwa nie powinny przekraczać określonej wartości progowej deficytu finansów publicznych (3% PKB) a relacja długu publicznego do PKB nie powinna przekraczać max 60% PKB. Przez zawieszenie Paktu, Komisja dopuszcza zatem zwiększenie przez państwa swojego deficytu celem przeciwdziałania skutkom epidemii.

Decyzja Komisji Europejskiej jest bezprecedensowa i słuszna z punktu widzenia społecznego. Wykracza daleko poza zasady elastyczności zarządzania finansami publicznymi państw członkowskich UE. Od ustanowienia Paktu w 2011 r. Komisja nigdy wcześniej nie zastosowała tej możliwości. Komisja zawiesza w ten sposób wszystkie cele dotyczące deficytu i długu określone w Pakcie stabilności i wzrostu, aby umożliwić państwom członkowskim wydawanie „wszystkiego, co potrzeba”, aby zaradzić sytuacji nadzwyczajnej wynikającej z epidemii COVID-19. Komisja chce pomóc w ten sposób państwom, które borykają się z rosnącymi kosztami związanymi powstrzymaniem epidemii, tak by mogły jednocześnie wspierać obywateli i przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem.

Odstępstwo od stosowania zasad Paktu Stabilności i Wzrostu jest tymczasowe, ale jak wskazała Komisja, pierwszym priorytetem jest wykorzystanie wszystkich dostępnych jej narzędzi w celu ochrony dobrobytu ludzi i zapewnienia skutecznego i natychmiastowego reagowania na epidemię.

Państwa członkowskie UE mogą zatem wykorzystać elastyczność fiskalną, jaką stworzyła Komisja Europejska, do przygotowania Pakietu antykryzysowego o takiej wartości, który pozwoli w jak najlepszy sposób pomóc pracownikom i przedsiębiorcom poradzić sobie z konsekwencjami epidemii. OPZZ uważa, że działania antykryzysowe powinny w pierwszej kolejności skupiać się na wsparciu pracowników, utrzymania ich miejsc pracy oraz poziomu dochodów do dyspozycji.

(KP)