W tym roku mija 20 lat od utworzenia sieci Krajowych Punktów Kontaktowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (KPK OECD) ds. odpowiedzialnego biznesu. Z tej okazji 3 grudnia br. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie otworzyły wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz dyrektor Centrum odpowiedzialnego biznesu w OECD Cristina Tebar-Less.

Zasady odpowiedzialnego prowadzenia biznesu zostały sformułowane w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytycznych sektorowych. Są one kierowane do przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność lub mają swoją siedzibę na terenie państw wdrażających Wytyczne OECD. Zalecenia zawarte w Wytycznych OECD są zgodne z przepisami prawa oraz normami międzynarodowymi w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Według Wytycznych OECD, w ramach stosownych przepisów prawa i istniejących stosunków pracy, przedsiębiorstwa w swoich działaniach powinny m. in. szanować prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych, przyczyniać się do zniesienia i eliminacji pracy dzieci oraz pracy przymusowej, a także kierować się zasadą równych szans i równego traktowania. Przedsiębiorstwa powinny również promować konsultacje i współpracę pomiędzy pracodawcami a pracownikami i ich przedstawicielami w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania obu stron.

Warto podkreślić, że państwa wdrażające Wytyczne OECD mają obowiązek powołania Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu. KPK działają w 49 państwach na świecie. W Polsce KPK OECD ulokowany jest strukturze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównym zadaniem KPK OECD jest promowanie standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz rozpatrywanie zawiadomień o ich naruszaniu. Zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu przez przedsiębiorstwo wielonarodowe może złożyć każdy pracownik danego przedsiębiorstwa lub grupa pracowników, osoby inne niż pracownicy lub grupy osób, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i in. Autor zawiadomienia nie musi być jednocześnie poszkodowanym wskutek działalności przedsiębiorstwa, musi natomiast wykazać swój związek ze sprawą.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w prowadzeniu KPK OECD. Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach, jakie KPK OECD może oferować przedsiębiorstwom, a także oczekiwaniach przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego wobec Krajowych Punktów Kontaktowych OECD. OPZZ na konferencji reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych.

(nq)