Z uwagi ogłoszony stan epidemii COVID-19 od dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu np. maseczek ochronnych. Mając powyższe na uwadze minister rozwoju zaproponowała w projekcie rozporządzenia określenie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych maseczek w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, polegającymi na zawyżaniu ceny sprzedaży tych produktów w stosunku do cen sprzed okresu epidemii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa (dystrybutorzy, pośrednicy sprzedawcy) w swojej działalności będą musieli uwzględnić ograniczenie cenowe wynikające z maksymalnej marży na te wyroby. Celem tego działania jest ochrona obywateli przed nieproporcjonalnym wzrostem cen na wyrób wykorzystywany w okresie obowiązywania przepisów nakładających obowiązek zakrywania ust i nosa i zapewnienie stabilności cen tych wyrobów na rynku polskim w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ocenie OPZZ podejmowane przez rząd działania mające na celu ochronę konsumentów przed wzrostem cen są celowe. Uważamy jednak, że zaproponowane marże są zbyt wysokie; powinny one ulec znacznemu obniżeniu, co najmniej o połowę. Marża handlowa w wysokości 8% jest zbyt wysoka. Należy wziąć pod uwagę, że w okresie pandemii podjęto radykalne działania na rynku pracy, w wyniku których cześć pracujących straciła pracę, a tysiącom pracowników obniżono wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej, co znacząco zmniejszyło siłę nabywczą ich wynagrodzeń. Państwu powinno zależeć na tym, aby jak największa liczba konsumentów mogła zaopatrzyć się w maseczkę ochroną w jak najniższej cenie. Marża detaliczna w wysokości 1,50 zł przy cenie hurtowej maseczki 3 zł, to z pewnością zbyt dużo, aby zapewnić powszechny dostęp do tanich maseczek ochronnych.

OPZZ proponuje także, aby państwo, w ramach przysługujących mu uprawnień, zwalczało nieuczciwe praktyki rynkowe producentów i dystrybutorów innych środków ochrony indywidualnej, takich jak np. preparaty do odkażania, wprowadzane na rynek po zawyżonych cenach.

(nq)