OPZZ przedstawiło Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krytyczne uwagi do projektu rozporządzenia dotyczącego warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych m.in. w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.

W opinii, OPZZ oceniło wynagrodzenia pracowników OHP jako niskie, zwłaszcza w najniższych kategoriach zaszeregowania. Choć wynagrodzenia zasadnicze pracowników OHP zostały w projekcie rozporządzenia zwiększone, to jednak skala tego wzrostu budzi zastrzeżenia. Na przykład płace osób zatrudnionych na takich stanowiskach jak starszy wychowawca, wychowawca czy instruktor są obecnie niskie i powinny zostać znacząco zwiększone np. poprzez zmianę kategorii zaszeregowania. Jednak jeśli pracodawca zdecyduje się na podwyżkę płac osób zatrudnionych na tych stanowiskach w oparciu o przedmiotowe rozporządzenie, to przy najniższych kategoriach zaszeregowania dla tych stanowisk wzrost wynagrodzenia będzie niewielki np. rzędu kilkudziesięciu złotych. To niekorzystne zwłaszcza, że te osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i często długi staż pracy.Co ciekawe, projekt rozporządzenia zmienia kategorię zaszeregowania dla stanowiska duszpasterz, co powoduje, że będzie mógł on otrzymywać wyższą płacę niż wychowawca. Z kolei nowo zatrudniona osoba na stanowisku odpowiedzialnym za sprzątanie będzie mogła zarabiać mniej niż obecnie zatrudniona.

Dlatego OPZZ uważa, że tabele zaszeregowania zawarte w projekcie rozporządzenia dla stanowisk OHP powinny w zostać ponownie przeanalizowane i zmienione tak, aby zapewnić najniższym wynagrodzeniom wyższą dynamikę wzrostu. Tym bardziej, że zmiana maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników ponieważ pracodawca nie jest do tego zobligowany a rozporządzenie daje jedynie możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń. Oznacza to, że decyzja o zmianie wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika będzie zależała od decyzji pracodawcy. Biorąc to pod uwagę OPZZ wnioskowało o dialog społeczny ze związkami zawodowymi w OHP, którego celem powinno być określenie struktury stanowisk i systemu wynagradzania zatrudnionych w tych jednostkach OHP, która będą przeciwdziałać tzw. spłaszczeniu płac i sprzyjać sprawiedliwemu społecznie wynagradzaniu pracowników. W konsekwencji, wzrost wynagrodzeń oparty o projekt rozporządzenia, powinien podwyższyć odpowiednio płace pracownikom na stanowiskach wymagających kwalifikacji i doświadczenia, obecnie nisko zarabiających.

Ponadto, OPZZ podniosło kwestię wynagradzania pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Stawki zaszeregowania dla pracowników tej jednostki budżetowej co prawda wzrastają, od 9% do 28%, jednak należy podkreślić, że baza tego wzrostu jest niska (wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania będzie rozpoczynać się od wysokości jedynie 1400 zł). Biorąc pod uwagę rolę tej jednostki budżetowej dla funkcjonowania dialogu społecznego uważamy, że wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tej jednostce powinny być wyższe, a budżet na ich wynagrodzenia pozwalać na zatrudnienie większej liczby pracowników. Realizacja tego postulatu umożliwi zwiększenie możliwości obsługi Rady Dialogu Społecznego, która działa w siedzibie tej jednostki a jej rolą jest dialog społeczny na poziomie krajowym.

(KP)