Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przedstawiła informację prasową dotyczącą korzyści, jakie przyniesie dyrektywa w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE zaprojektowana przez Komisję Europejską. Publikacja jest elementem polityki informacyjnej europejskich związków zawodowych w tej sprawie.

Jak wskazała EKZZ, płace ponad 24 mln pracowników o niskich płacach w Unii Europejskiej wzrosłyby, gdyby przyjęte zostały propozycje związków zawodowych dotyczące projektu dyrektywy UE w sprawie odpowiednich płac minimalnych.

Chodzi o postulat EKZZ aby w przepisach dyrektywy zawarto próg, który zapewniłyby, że ustawowe wynagrodzenie minimalne nie mogło być w danym kraju na poziomie niższym niż 50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim.

Komisja Europejska włączyła co prawda ten próg do projektu dyrektywy, ale jedynie jako orientacyjny wskaźnik dla państw członkowskich. Wskazanie tego progu w przepisie dyrektywy, pozwoliłoby uzyskać potrzebny dla nisko zarabiających pracowników wzrost wynagrodzeń i ograniczyć ubóstwo pracujących.

Ponadto EKZZ wezwała również Komisję Europejską do wprowadzenia w dyrektywie zmian zapewniających, że wymóg "adekwatności płacy minimalnej" będzie oznaczać dla państw unijnych prawo do decydowania o wysokości ustawowej płacy minimalnej ale przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wysokość tej płacy będzie zawsze na poziomie wyższym od wystarczającego dla zapewnienia pracownikowi godziwego poziomu życia.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską, ustalenie progu wspomnianego powyżej (50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim) spowodowałoby wzrost płac dla co najmniej jednej czwartej siły roboczej w sześciu krajach UE.

Państwo

Liczba pracowników, którzy otrzymaliby podwyżkę płac w związku z ustawowym ustaleniem progu 50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim

Odsetek całkowitej siły roboczej, która skorzystałaby z progu50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim.

Bułgaria

648,951

23%

Czechy

492,040

11%

Niemcy

6,834,661

18%

Estonia

116,361

21%

Grecja

907,486

34%

Hiszpania

4,120,214

25%

Francja

2,201,939

9%

Chorwacja

249,612

17%

Węgry

803,709

20%

Irlandia

486,833

25%

Litwa

115,777

10%

Luksemburg

57,552

22%

Malta

24,323

12%

Łotwa

143,656

19%

Holandia

657,937

9%

Polska

3,998,329

31%

Portugalia

508,126

13%

Rumunia

1,476,091

36%

Słowenia

61,832

7%

Słowacja

408,788

19%Choć EKZZ uznała dane przygotowane przez Komisję Europejską jako niedoszacowane i tak pozwalają one wyobrazić sobie skalę korzyści dla pracowników uchwalenia dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych ze zmianami postulowanymi przez europejskie związki zawodowe.

Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ stwierdziła m.in.:

"Płaca minimalna, która pozostawia pracowników w ubóstwie przeczy całkowicie istocie płacy minimalnej.”

"Nawet konserwatywne dane Komisji Europejskiej pokazują, z jak dramatyczną sytuacją bytową borykają się miliony osób zarabiających płacę minimalną. Bez zmian proponowanych przez EKZZ projekt dyrektywy nie przełoży się na realne podwyżki płac.”

"Teraz od Parlamentu Europejskiego i od rządów europejskich zależy zmiana projektu dyrektywy w celu zapewnienia, że państwa członkowskie nie będą mogły już ustalać płacy minimalnej poniżej progu 50% płacy przeciętnej i 60% mediany płac w państwie członkowskim. Ponadto dyrektywa musi zostać zmieniona, aby zobowiązać państwa członkowskie do ustalania ustawowych płac minimalnych na poziomie wyższym od wystarczającego dla zapewnienia pracownikowi godziwego poziomu życia. Płace minimalne powinny być wypracowane przy pełnym zaangażowaniu związków zawodowych.”

"Godziwy wzrost płac dla najniżej zarabiających w Europie jest od dawna już spóźniony, choć pobudziłby ożywienie gospodarcze w UE. Nie ma lepszego bodźca ekonomicznego pobudzającego wzrost gospodarczy niż wzrost płac najniżej zarabiających."


(oprac. KP)