Dnia 4 września br., Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, po odbyciu dyskusji, uznał, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2021 nie jest na obecnym etapie możliwe z uwagi na zasadnicze różnice w ocenie wskaźników makroekonomicznych oraz oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie wynagrodzeń. Uznano jednak, że należy poszukiwać ewentualnego kompromisu. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższy wtorek 8 września br. W trakcie debaty strony pracowników i pracodawców zgłosiły szereg pytań oraz wniosków, które będą przedmiotem dalszej debaty.

Zespół omówił także projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Jego istotą jest zaniechanie poboru podatku tak długo, jak długo dochód pozostaje w firmie. OPZZ wyraziło negatywną opinię do projektu ustawy, co praktycznie uniemożliwia wypracowanie wspólnego stanowiska Zespołu w tej sprawie. Rozmowy będą jednak kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

(nq)