W dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2020/2021. To kluczowy dokument na poziomie krajowym w procesie Semestru Europejskiego, czyli zarządzania gospodarczego w UE.

Niestety strona rządowa pominęła w procesie przyjmowania Krajowego Programu Reform konsultacje społeczne. W związku z tym OPZZ skierowało do Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju, Jadwigi Emilewicz, pismo, w którym negatywnie ocenia pominięcie przez Radę Ministrów konsultacji społecznych w procesie przyjmowania tego zawnioskowało o wyjaśnienia w tej sprawie.

Pozbawienie strony społecznej możliwości wpływu na treść KPR to wydarzenie bez precedensu. Mimo pandemii COVID-19 możliwe było przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu KPR, w tym uzgodnień, w formie elektronicznej. Zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorstwa jak i partnerzy społeczni uruchomili bowiem tryb pracy wykorzystujący narzędzia cyfrowe oraz Internet. Także OPZZ pracowało w trybie umożliwiającym organizacji przygotowanie szeregu opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych procedowanych w szybkim tempie przez Parlament.

Nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych kluczowego dla Semestru Europejskiego dokumentu uznajemy za błąd strony rządowej. Po pierwsze dlatego, że Komisja Europejska biorąc pod uwagę wyzwania społeczne i gospodarcze wiążące się z zarządzeniem gospodarczym ukierunkowanym na zrównoważony rozwój oczekuje silniejszego włączenia partnerów społecznych w realizację Semestru Europejskiego. Do prowadzenia dialogu w zakresie dokumentów dotyczących Semestru Europejskiego został powołany specjalnie organ doradczy Prezesa Rady Ministrów, Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020. Po drugie, Rada Europejska po raz kolejny zaleciła Polsce poprawę jakości konsultacji społecznych w ramach procesu stanowienia prawa. Po trzecie, tegoroczny KPR jest wyjątkowy, ponieważ został przygotowany w oparciu o dokumenty Komisji Europejskiej zawierające nowatorskie podejście zarówno do wzrostu gospodarczego (Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i Europejski Zielony Ład) jak i raportowania (w zakresie inwestycji pro-klimatycznych oraz inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki). W związku z powyższym, udział strony społecznej w przygotowaniu KPR był tym bardziej uzasadniony.

Wobec przyjęcia przez Radę Ministrów KPR, OPZZ w swoim wystąpieniu do Pani Minister zaprotestował przeciwko pominięciu strony społecznej w procesie przygotowywania KPR przez rząd. Brak konsultacji tego dokumentu nie tylko potwierdził celowość zalecenia Rady Europejskiej w sprawie konsultacji społecznych ale też utwierdził OPZZ w przekonaniu, że strona rządowa nie dostrzega wagi konsultacji i ich wpływu na jakość prawa i dialogu społecznego w kraju. Mimo, że sposób stanowienia prawa ma negatywny wpływ na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania i poziom zaufania społeczeństwa do państwa, rząd nie podejmuje skutecznych działań ograniczających nieprawidłowości przy jego stanowieniu.

Rząd powinien w ocenie OPZZ podjąć działania na rzecz zwiększenia w przyszłości roli dialogu społecznego w Semestrze Europejskim.

Poniżej można pobrać przyjęty przez Radę Ministrów tegoroczny KPR.


(KP)