W 2019 r. relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej nie poprawiła się. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym roku wyniosło 4918,17 zł. Oznacza to, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 45,7%, czyli tyle, ile w 2018 roku. Tym samym nie sprawdziła się obietnic rządu, który podnosząc płacę minimalną w 2019 r. do poziomu 2250 zł obiecał, że osiągnie ona wyższą, korzystniejszą dla pracujących relację – na poziomie 47,2%. Rzeczywista relacja okazał się jednak niższa aż o 1,5 p.p.

OPZZ przestrzegało przed takim scenariuszem, argumentując, że przeciętne wynagrodzenie w 2019 r. wzrośnie o ponad 100 zł więcej niż prognozuje rząd. Nasze szacunki w zakresie wzrostu płacy przeciętnej okazały się trafniejsze, ponieważ uwzględniły większą presję pracowników na wzrost płac oraz poprawę koniunktury gospodarczej. Odrzucona przez rząd propozycja OPZZ, aby płaca minimalna w 2019 r. wyniosła 2383 zł, zapewniłaby poprawę relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej o 2,8 p.p. (do poziomu 48,5%).

(nq)