Senat RP zakończył prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2020. Jedną z kwestii uregulowanych w ustawie jest wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Jak już pisaliśmy, OPZZ uczestniczył w posiedzeniu komisji senackiej, podczas której przekonał przedstawicieli Senatu, że wysokość odpisu powinna być określona w oparciu o wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II połowie 2019 r., czyli wynikać wprost z zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Postulat OPZZ oznacza wyższą kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż zaproponował rząd, ponieważ oparł on jego wysokość o przeciętne wynagrodzenie w II połowie 2018 r. Na proponowaną przez OPZZ wysokość odpisu pozwalają zarówno sytuacja budżetu państwa jak i kondycja przedsiębiorstw.

OPZZ przygotował poprawkę do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2020. Argumenty OPZZ za wyższym wsparciem funduszu w 2020 r., którego celem jest wsparcie najuboższych pracowników, spowodowały przyjęcie poprawki do ustawy i pozytywne przegłosowanie jej treści przez Senat RP. 

Ustawa trafiła ponownie do Sejmu RP, który niestety odrzucił poprawkę Senatu RP dotyczącą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odrzucając poprawkę Senatu, Sejm RP tym samym zagłosował za proponowaną przez rząd wysokością odpisu i mniej korzystną dla pracowników niż postulowana przez OPZZ. Ustawa trafiła do podpisu przez Prezydenta RP.

(KP)