Wskutek nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) rozszerzony został katalog składników wynagrodzenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. Od 1 stycznia 2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się (oprócz nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej) również dodatku za staż pracy. Zgodnie z definicją ustawową przez „dodatek za staż pracy” powinniśmy rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Należy podkreślić, że OPZZ od wielu lat dąży do wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. To między innymi dzięki naszym staraniom nastąpiło wyłączenie ze składników płacy minimalnej dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, a obecnie – dodatku stażowego.

MK