Projekt ,,Promocja równości płci w związkach zawodowych i radach pracowniczych w dziedzinie zaangażowania i procesów decyzyjnych” to ważna inicjatywa międzynarodowa podjęta przez organizacje związkowe z 6 krajów, w tym OPZZ. 

Są nimi: Litwa (Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija, Polska (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Czarnogóra (Trade union of Telekom of Montenegro), Bułgaria (NGO Formax), Hiszpania (CCOO de Industria) i Rumunia (Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA").

Celem projektu jest m.in. zapewnienie lepszego rozumienia obecnej sytuacji i problemów związanych z zaangażowaniem pracowników w kontekście równości/równowagi między płciami w miejscu pracy w poszczególnych krajach partnerskich, promocja i pogłębianie wiedzy wśród pracowników i pracodawców na temat praw i możliwości w obszarze zaangażowania pracowniczego, równości i niedyskryminacji czy zadbanie o zwiększenie świadomości społecznej na temat tej problematyki, ze szczególnym podkreśleniem roli związków zawodowych.

Stąd, w dniu 8 maja br. w siedzibie OPZZ odbyło się kolejne seminarium krajowe zorganizowane w ramach projektu, podczas którego omówiono m.in. kluczowe dyrektywy UE dotyczące równości płci i niedyskryminacji oraz przedstawiono główne wnioski z raportu Komisji Europejskiej na temat równości kobiet i mężczyzn w EU z 2017 roku. Dyskutowano nad wdrażaniem dyrektyw UE w ustawodawstwie krajowym i zaprezentowano dobre praktyki, wnioski i rekomendacje na temat równości płaci w procesach decyzyjnych. Ekspertem seminarium był ds. Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

(rg)