Na ostatnim spotkaniu Zespołu problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego omawiano kilka ważnych kwestii związanych m.in. z porozumieniem ramowym europejskich partnerów społecznych dot. aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 roku.

Strona związkowa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy, przysługuje mu dodatkowa przerwa trwająca co najmniej 15 minut (druga przerwa) wliczana do czasu prac. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin, pracownikowi przysługuje, po 16 godzinie pracy kolejna przerwa trwająca co najmniej 15 minut (trzecia przerwa) wliczana do czasu pracy. Obecnie przepisy przewidują tylko jedną obligatoryjną przerwę wliczaną do czasu pracy w wymiarze 15 minut. Strona związkowa ustaliła postulat wprowadzenia regulacji zwiększającej autonomię starszych pracowników w zakresie czasu pracy. Regulacja wskazywałaby na wymóg uzyskania zgody pracownika ( na 5 lat przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego) na pracę w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz w porze nocnej. Zdaniem związków zawodowych osoba zbliżająca się do granicy wieku emerytalnego a równocześnie planująca kontynuowanie zatrudnienia po jej osiągnięciu powinna mieć możliwość zmniejszenia intensywność pracy tak aby pozwoliło to jej na zachowanie dłuższej aktywności zawodowej.

Zespół przeprowadził również dyskusje w sprawie przyjęcia„Zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej Partnerów Społecznych Rady Dialogu Społecznego.”

W dalszym ciągu spotkania Ministerstwo RPiPS zaprezentowało materiał dotyczący opiniowania kryteriów wpisu na listę mediatorów i proponowanych zmian legislacyjnych.

LL