Prezydium OPZZ przyjmuje opinię OPZZ do Komunikatu Komisji Europejskiej pt. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. z 12 stycznia br.

Prezydium OPZZ negatywnie ocenia stanowisko Komisji w zakresie:

  • zwiększenia elastyczności rynków pracy w Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy się dalszemu obniżaniu stabilności zatrudnienia,
  • reformy ochrony zdrowia. Opowiadamy się za równym i powszechnym dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprzeciwiamy się współpłaceniu pacjentów za świadczenia medyczne,
  • reformy systemów emerytalnych. Powiązanie wieku emerytalnego ze średnim trwaniem życia powinno uwzględniać średnią długość życia w zdrowiu.
  • zwiększenia udziału płac w PKB, w tym szybszego wzrostu płacy minimalnej i płac niskich oraz ograniczenia ubóstwa pracujących. Uczciwe warunki zatrudnienia to stabilne miejsce pracy i godziwe wynagrodzenie,
  • bardziej sprawiedliwych społecznie systemów podatkowych, to jest uwzględniających w większym stopniu rozwarstwienie dochodów obywateli,
  • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • kompleksowej polityki prorodzinnej, czyli bardziej dostępnej pomocy instytucjonalnej dla rodzin z dziećmi i innych form wsparcia ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym,
  • corocznego zwiększania publicznego finansowania ochrony zdrowia na poziomie gwarantującym dostępność do świadczeń zdrowotnych,
  • systemowych zmian w opiece długoterminowej,
  • zagwarantownia równych szans wszystkich pracowników, w tym samozatrudnionych, w zakresie nabywania uprawnień emerytalnych.

Prezydium OPZZ oczekuje, że Komisja zarekomenduje państwom UE działania na rzecz:

Prezydium OPZZ uważa, że wzrost gospodarczy w UE musi służyć poprawie i zrównaniu warunków życia obywateli państw członkowskich. Uznajemy, że udział w korzyściach ze wzrostu PKB w UE powinni mieć wszyscy obywatele. Punktem odniesienia polityki gospodarczej w UE powinien być Europejski Filar Praw Socjalnych. Należy wzmocnić przestrzeganie prawa podatkowego i ograniczyć lukę podatkową a z zebranych funduszy publicznych finansować usługi społecznie użyteczne i działania zmniejszające nierówności takie jak np. podwyższenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, wzrost ich wysokości oraz wprowadzenie mechanizmu ich waloryzacji. Postulujemy ponadto o oskładkowanie wszystkich dochodów z pracy. Okres opłacania składki emerytalnej (35 lat dla kobiet i 40 lat dla meżczyzn) powinien być decydujący o prawie do emerytury.

Gospodarka UE potrzebuje wzrostu inwestycji, dlatego Prezydium OPZZ postuluje, aby za priorytetowe uznać inwestycje podnoszące jakość życia obywateli: w infrastrukturę, mieszkalnictwo, edukację, ochronę zdrowia, badania naukowe i cyfryzację obsługi obywateli. Domagamy się także, by unijna polityka przemysłowa uwzględniała rekomendowane przez europejskie związki zawodowe zasady sprawiedliwej transformacji, których celem jest ochrona miejsc pracy w przemyśle.

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych