Tarcza branżowa nie jest wystarczającą odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Nie przewiduje ona żadnych nowych instrumentów skierowanych bezpośrednio do pracowników. Widać tym samym pogłębiającą się nierównowagę w pomocy państwa udzielanej pracownikom i pracodawcom.

OPZZ przekazało Marszałek Sejmu RP opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w której wskazało na najistotniejsze mankamenty projektowanej regulacji oraz wniosło o dokonanie w projekcie zmian wzmacniających pozycję pracowników na rynku pracy.

Z tzw. tarczy branżowej będzie mogła skorzystać branża gastronomiczna, fitness oraz firm świadczących usługi rozrywkowe. Wśród kluczowych form pomocy znalazło się: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe oraz dotacja w kwocie 5 000 zł.

Oceniając projekt przedmiotowej regulacji OPZZ zwróciło uwagę, że nie przewiduje ona żadnych nowych instrumentów skierowanych bezpośrednio do pracowników, którzy w związku z kryzysem wynikającym z pandemii COVID-19 znaleźli się w równie trudnej sytuacji ekonomicznej jak przedsiębiorstwa. Widać tym samym pogłębiającą się nierównowagę w pomocy państwa udzielanej pracownikom i pracodawcom. OPZZ nie akceptuje takiej praktyki, w tym przerzucania na pracowników konsekwencji kryzysu wynikającego z wystąpienia pandemii COVID-19. OPZZ podkreśliło w opinii, że rozwiązania pomocowe są selektywnie adresowane do wybranych sektorów gospodarki z pominięciem grup przedsiębiorstw, które również ucierpiały w wyniku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem (np. uzdrowiska).

OPZZ zawnioskowało m.in., aby przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników było uzależnione od gwarancji utrzymania zatrudnienia w okresie otrzymywania pomocy oraz po okresie uzyskania wsparcia a także, aby w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zagwarantować pracującym 100% dotychczasowego wynagrodzenia.

Krytycznie oceniliśmy także źródło finansowania wsparcia mikroprzedsiębiorców z Fundusz Pracy w zakresie udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Uważamy, że proponowane w projekcie ustawy mikropożyczki powinny być finansowane wprost z budżetu państwa a nie obciążać Fundusz Pracy.

(nq)