W dniu 5.03.2020r. odbyło się pierwsze od roku posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczył Jan Klimek ZRP. W posiedzeniu ze strony OPZZ uczestniczyli: Aleksandra Wąsik, Katarzyna Pietrzak, Nicole Cieplik i Zygmunt Mierzejewski, członek Zespołu reprezentujący OPZZ i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

Przewodniczący Zespołu powitał przedstawicieli strony rządowej i zaznaczył, że mamy przed sobą wiele miesięcy intensywnej pracy. Musimy oceniać postęp prac w obecnym okresie programowania, wykazywać elementy do poprawy oraz intensywnie pracować nad nowym okresem programowania.

W temacie - wsparcie dla budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ strona rządowa przekazała informacje na temat odpowiedzi na pismo Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do Pana Nicolasa Schmita – Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych. W obecnym okresie programowania jest działanie przeznaczone dla partnerów społecznych . W założeniach do nowego okresu programowania tego wsparcia KE nie przewiduje. Dlatego partnerzy społeczni przy wsparciu strony rządowej przygotowali pismo i po nieznacznych korektach wersja ostateczna została wysłana do Nicolasa Schmita. Nie ma jeszcze odpowiedzi. ZM przypomniał, że nowa Strategia UE – Europejski Zielony Ład wyraźnie zaznacza dużą rolę partnerów społecznych, więc zyskujemy następny ważny argument przy zabieganiu o dodatkowy cel horyzontalny w programie jakim jest konieczność wparcia partnerów społecznych. Strona rządowa przypomniała o szeregu spotkań z przedstawicielami KE i wnioskami z tych spotkań -aby partnerzy społeczni przysłali listę działań w jakich chcą uczestniczyć. Aleksandra Wąsik przypomniała, że taka lista została raz już do Ministerstwa wysłana. Jeszcze raz ją doślemy. Złym rozwiązaniem jest to, ze KE w projekcie Umowy Partnerstwa nie przewiduje na etapie konsultacji udziału partnerów społecznych.

Następnym tematem była informacja strony rządowej na temat stanu negocjacji nowej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W dalszym ciągu negocjacje trwają o czym wszyscy wiedzą bo to temat wyjątkowo medialny. Nie jest do dotrzymania wcześniej przyjęty harmonogram. Dokumenty przyjmie rząd pod koniec roku po tym jeszcze rok na negocjacje zapisów z KE. Tak wiec będą dość duże opóźnienia. ZM zapytał o stan uzgodnień z innymi państwami, Wniósł aby ustawę wdrożeniową która znajduje się w prekonsultacjach w resortach przysłać do Zespołu celem oceny i ewentualnego zgłoszenia uwag. Propozycje przyjęto do realizacji.

Następnie strona rządowa przedstawiła informację nt. przygotowania stanowiska RP do Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – informacja strony rządowej. Przypomniano o środkach dla Polski w wysokości 2 miliardów euro i niechęci wielu krajów do tak wysokiej kwoty dla naszego kraju. Powstała lista regionów, które mają otrzymać w Polsce wsparcie z tego programu. ZM zapytał na podstawie jakich danych jest tworzona w KE lista, gdyż w naszym kraju jeszcze nie wiemy jaką politykę będziemy realizować ( odkrywka Bełchatów, elektrownia Ostrołęka) W odpowiedzi strona rządowa przyznała, że nie wie czym kieruje się UE ustalając ta listę.

Katarzyna Pietrzak zwróciła uwagę na potrzebę konsultacji dokumentów ustanawiających zasady realizacji polityki klimatycznej i włączenia partnerów społecznych, także poprzez forum Rady Dialogu Społecznego i Zespołów Branżowych, w ustalenie sposobu realizacji tej polityki.

Temat następny został zgłoszony przez OPZZ więc ZM przypomniał ,że Strategia – EZŁ została skierowana do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Interesuje nas harmonogram prac w tym komitecie. Przewodniczący - członek EKES zobowiązał się do rozeznania tematu. ZM przypomniał, że więcej można osiągnąć dla Polski kiedy są jednolite stanowiska rządu, samorządu i partnerów społecznych prezentowane w gremiach europejskich.

Kolejnym punktem było omówienie dalszych działań dot. Przeprowadzenie ekspertyzy dot. wsparcia na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych w krajach Unii Europejskiej. ZM przypomniał , że strona rządowa zobowiązał się do ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego partnerów spoza administracji zgodnych z nomenklaturą ujętą w białej księdze autorstwa partnerów społecznych. Zaproponował opracowanie wytycznych dla resortów oraz wewnątrz Ministerstwa. Co do merytorycznej treści ekspertyzy przyjęto nasze propozycje zmian i uzupełnień.

Temat następny też był zgłoszony przez OPZZ. ZM podkreślił, że realizując każde działanie najważniejszy jest cel jaki chcemy osiągnąć. Nigdy nie osiągniemy dobrej promocji pokazując za wielkie pieniądze spotów w telewizji. Partnerzy społeczni to ponad 3 miliony członów i mamy możliwość szybko do nich dotrzeć z promocją oraz przekonać do wielu działań. Nikt nie ma takiej siły i możliwości. Strona rządowa zaproponował spotkanie w tym temacie.

W sprawach różnych ZM omówił swoją propozycje zgłoszoną na RDS w dniu wczorajszym podczas debaty nad zagrożeniami i propozycjami działań w przypadku spowolnienia gospodarczego. Tak jak przed laty nasz zespół przygotował pakiet antykryzysowy tak teraz trzeba przeanalizować strumienie środków czy nie trzeba ich przenieść na inne działania oraz dokonać analizy wskaźników i je dostosować do realiów.

Następne posiedzenie Zespołu 20 kwiecień.

KP i ZM