W dniu 15 stycznia odbyły się warsztaty poprzedzające XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego PO WER, W warsztatach uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.

Przedmiotem warsztatów były:

1. Fiszka konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER Rozwój ekonomii społecznej - pn. "Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych". Temat ten był wielokrotnie zgłaszany przez OPZZ. Analizy nasze wykazały nikłą wiedzę w tym temacie. Konkurs służy wyłonieniu projektu, którego celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.

Oczekuje się, że podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Deficyty podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w zakresie pozyskiwania zleceń w ramach zamówień publicznych stanowią powszechny problem.

Podmioty te współpracują z administracją publiczną głównie w otwartych konkursach ofert w

trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tymczasem, obok misji społecznej, równorzędnym czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwa społeczne jest prowadzenie działalności gospodarczej i kierowanie się rachunkiem ekonomicznym, zatem ich przychody powinny pochodzić także z realizacji m. in. zamówień publicznych. Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw społecznych w tym zakresie wpłynie także na stabilność ich kondycji, trwałość oraz wzrost liczby miejsc pracy.

.

2.      Fiszka konkursu w ramach Działania 2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna - pn. "Działania edukacyjne na rzecz kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem poza systemem pomocy i integracji społeczne obejmujące szkolenia z zakresu superwizji" Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej.

Moduł I to szkolenie dla kandydatów na superwizorów pracy socjalnej, przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób).

Moduł II to szkolenie z zakresu superwizji – całość merytoryczna szkolenia dotyczy zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi między innymi tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Uczestnikom zostaną przedstawione dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej funkcjonujące w Polsce i za granicą. Szkolenie to ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej, promocję superwizji i prezentację dobrych praktyk (240 osób).

Efektem modułu I będzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na superwizora pracy socjalnej w celu zdobycia certyfikatu superwizora pracy socjalnej. Efektem modułu II będzie nabycie wiedzy z zakresu superwizji pracy socjalnej, podniesienie kompetencji zawodowych i zdobycie przez kadrę pomocy i integracji społecznej nowych umiejętności pracy z klientem.

3. Fiszka projektu pozakonkursowego w ramach Działania 2.8  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie planów deinstytucjonalizacji usług  społecznych" .  Celem projektu jest zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych (PS), których forma pozwalać będzie na ich wykorzystanie i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin. Przyczyni się to do zwiększenia udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej, co stanowi jedno z założeń polityki publicznej w tym zakresie, wyrażonej m.in. w KPRES, a także rozwoju usług w zakresie rozwoju lokalnego.Projekt przełoży się na efektywne zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Usługi zostaną sprofilowane w ślad za diagnozą lokalnych potrzeb i potencjałów, przy aktywnym udziale członków lokalnej wspólnoty, dzięki czemu system będzie cechowała elastyczność. Jednocześnie projekt zakłada włączenie osób, dla których świadczone będą usługi, w proces ustalania oferty i pakietu działań, co pozwoli na zindywidualizowanie i osiągnięcie najwyższego stopnia dopasowania modelu do potrzeb. Na etapie identyfikowania modeli preferowane jest także poszukiwanie istniejących już rozwiązań i działających PS.

Wdrożenie systemu przełoży się także na wysoką jakość usług, większą ich dostępność, a także aktywizację społeczności lokalnej (także zawodową), co skutkować będzie wzmacnianiem więzi społecznych, poczucia solidarności i wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i samodzielne rozwiązywanie problemów wspólnoty, zgodnie z zasadą pomocniczości. Tak skonstruowana interwencja, zmierzająca do tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie aktywnych form integracji i deinstytucjonalizacji usług społecznych, przyczyni się do poprawy jakości polityk publicznych. Włączenie opracowanych i przetestowanych modeli w inne formy wsparcia ekonomii społecznej (np. w zakres standardów OWES lub franczyzę społeczną) pozwoli na upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i zapewnienie trwałości efektów projektu.

ZM