Aplikant: 

Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia – CATUS

Współaplikanci i podmioty powiązane:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Lombardia (CGIL Lombardia)

General Workers’ Union Malta (GWU)

Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK)

All Poland Alliance of Trade Unions  (OPZZ)

Institute for Employment Studies UK (IES) 

Organizacje współpracujące:

Asociación Industrial, Técnica y de Comercio - ASITECO

Western Chamber of Commerce – Employers and Entrepreneurs of Poland 

Brasov Branch of National Trade Union Confederation "Cartel ALFA"

Zveza Slobodnih Sindikatov Slovenije/Association of Trade Unions of Slovenia

Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs of the Republic of Serbia 

Czas trwania projektu: 20 miesięcy,  01.01.2018 – 01.09.2019

W ciągu 20 miesięcy realizacji projektu partnerzy społeczni, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytuty badawcze z Włoch, Malty, Polski, Litwy, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz z kraju kandydującego – Serbii – podejmą wspólne działania w celu wspierania prawidłowego wdrażania dyrektywy wykonawczej w ich krajach, rozwoju usług i narzędzi dla delegowanych pracowników i partnerów społecznych w oparciu o wzajemną naukę, wymianę najlepszych praktyk i współpracę transgraniczną. Celem strategicznym jest poprawa dostępu do informacji skierowanych do pracowników delegowanych / delegowanych pracowników tymczasowych zatrudnianych przez agencje, dotyczących warunków zatrudnienia, podanie ich w przejrzysty i przystępny sposób oraz poprawa współpracy administracyjnej między partnerami społecznymi. Działanie to jest istotne ze względu na zaangażowanie krajów, które mają wspólne granice, w tym kraju kandydującego. Zgodnie z bieżącymi tendencjami partnerzy zaproponują nowe wspólne narzędzia i usługi informacyjne, które powinny zapewnić lepsze uzwiązkowienie i skuteczniejszą ochronę praw pracowników delegowanych zgodnie z obecnymi ramami regulacyjnymi, ale jednocześnie zapewnić także wolny i sprawiedliwy przepływ pracowników. W tych działaniach zawiera się również zaangażowanie organizacji związkowych i innych partnerów społecznych w kształtowanie praw pracowniczych pracowników delegowanych zgodnie z określonym zakresem i rewizją dyrektyw UE, a także dostosowanie narzędzi i usług do potrzeb pracowników delegowanych w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań.

Cele projektu: 

1. Poprawa przejrzystości, dostępności i jakości informacji dla delegowanych pracowników w oparciu o podejście skoncentrowane na pracownikach delegowanych;

2. Ponowne przemyślenie istniejących mechanizmów delegowania i opracowywanie nowych usług dotyczących informacji, opieki i usług doradczych;

3. Poprawa mechanizmu monitorowania delegowania poprzez wspólne opracowywanie internetowego narzędzia do zgłaszania naruszeń praw pracowników delegowanych;

4. Promowanie równego traktowania i ułatwianie swobodnego przemieszczania się poprzez wyposażenie partnerów społecznych w umiejętności i kompetencje w zakresie prawidłowego monitorowania i wdrażania dyrektyw PoW;

5. Wzmocnienie współpracy administracyjnej między partnerami społecznymi w celu lepszej ochrony praw pracowników delegowanych do równego traktowania w państwach przyjmujących i do swobodnego świadczenia usług.

Kluczowe efekty działań: 

1. Baza wiedzy na temat konkretnych odpowiedzi udzielonych przez pracowników delegowanych i delegowanych tymczasowo pracowników zatrudnianych przez agencje, stworzona w celu poprawy dostarczania informacji dotyczących warunków zatrudnienia, których należy przestrzegać;

2. Partnerzy społeczni i odpowiednie zainteresowane strony na poziomie krajowym i unijnym podniosą świadomość na temat swojej roli i obowiązków związanych z delegowanymi pracownikami i firmami w temacie procesów dostarczania informacji, współpracy, monitorowania i kontroli;

3. Lepsza współpracy administracyjna i większe zaufanie między partnerami społecznymi zaangażowanymi w monitorowanie i prawidłowe stosowanie dyrektywy w sprawie delegowania pracowników i dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów na szczeblu krajowym i europejskim, oraz zapewnienie stałej wymiany wiedzy;

4. Pracownicy delegowani, partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony będą informowani i będą stosować nowe mechanizmy prewencyjne (informacje i doradztwo) oraz umożliwiające kontrolę (mechanizmy online służące do monitorowania i dokumentowania nieprawidłowości) opracowane w ramach projektu;

5. Pracownicy delegowani z 8 państw członkowskich UE i krajów kandydujących będą lepiej poinformowani o swoich prawach i obowiązkach za pośrednictwem kanałów medialnych działających online i offlin