Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2, a w szczególności z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także w myśl pojęcia siły wyższej tj. zewnętrznego zdarzenia, niemożliwego do przewidzenia, które w obiektywny sposób uniemożliwia realizację działań projektowych jesteśmy zmuszeni przełożyć wizyty studyjne do szwedzkiego Partnera projektu zaplanowane w terminach:  19-24 kwietnia 2020 r., 17-22 maja 2020 r.,  28 czerwca– 3 lipca 2020 r. 

Ponadto informujemy, że proces rekrutacji zostaje wydłużony do odwołania i rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco.

Nowe terminy wizyt studyjnych zostaną ustalone niezwłocznie, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli.


Od 1 lutego 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz szwedzką centralą związkową TCO, realizują projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”.

Celem projektu jest przygotowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników, z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych. Wypracowany w ramach projektu model zostanie poddany szerokim konsultacjom zarówno w grupie związków zawodowych, organizacji pracodawców jak i samych pracodawców i pracowników. Warto dodać, że zdaniem wielu ekspertów szwedzkie rozwiązania w zakresie uczenia sięprzez całe życie, uwzględniające duży udział partnerów społecznych, należą do jednych z najlepszych na świecie. Warto zatem uczyć się od najlepszych.

W ramach realizacji projektu 60 przedstawicieli partnerów społecznych podniesie swoje kompetencje, kluczowe w zakresie niezbędnym do pełnienia roli koordynatorów edukacyjnych (uczenia się przez całe życie) w zakładach pracy.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w:

  • 5-dniowej wizycie studyjnej w Szwecji (harmonogram przewiduje ich odbycie w miesiącach kwiecień – wrzesień 2020) oraz
  • 1,5-dniowym szkoleniu, zorganizowanym w Warszawie, bezpośrednio po wizycie studyjnej, oraz
  • 2-dniowym seminarium w Polsce (IV kwartał 2020 r.).

Terminy wizyt studyjnych:

  • 19-24 kwietnia 2020
  • 17-22 maja 2020
  • 28 czerwca–3 lipca 2020
  • 23-28 sierpnia 2020
  • 30 sierpnia – 4 września 2020

Osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, wypełnienie ich, podpisanie, a następnie przesłanie na adres email: projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl oraz pocztą do siedziby OPZZ z dopiskiem „Rekrutacja do projektu koordynatorzy edukacyjni” bądź dostarczenie bezpośrednio do siedziby OPZZ. Rekrutacja prowadzona będzie do 31 marca lub do wyczerpania miejsc.

OPZZ zastrzega, że w przypadku większej ilości zgłoszeń niż jest przewidziane miejsc, zostanie dokonana selekcja wybranych kandydatur, w oparciu o zgłoszenia przekazane do OPZZ w trakcie procesu rekrutacji, a w szczególności o ankietę rekrutacyjną (zał. 3).

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” POWR.04.02.00-00-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz TCO The Swedish Confederation of Professional Employees.

1. ZAMAWIAJĄCY

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

NIP: 5260251339

REGON: 001133016

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, które określone jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Kategoria zapytania: opracowanie modelu.

3.2. Cel zamówienia: opracowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w wersji elektronicznej modelu funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych w Polsce.

3.3.1. Model funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych i informacyjnych w Polsce (sposób, w jaki koordynator będzie prowadził działania edukacyjne i informacyjne), zawierać powinien co najmniej poniższe elementy:

• regulacje prawne;

• opis wymaganych kwalifikacji oraz kompetencji, jakie powinien posiadać koordynator;

• opis sposobu rekrutacji koordynatorów uwzględniający sposób oceny ich kompetencji/kwalifikacji;

• szczegółowy opis zadań wykonywanych przez koordynatorów, w tym:

a) sposób przeprowadzenia analizy potrzeb kompetencyjnych w zakładzie pracy,

b) rodzaj wykonywanych zadań,

c) częstotliwość podejmowanych akcji/działań edukacyjnych i informacyjnych.

• opis sposobu pomiaru efektywności działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez koordynatorów.

3.3.2. W ramach pracy nad modelem powinien zostać przygotowany modelowy program szkoleniowy. Założenia programu szkoleniowego:

• opis dobrych praktyk funkcjonujących w Europie, które zostaną włączone do programu szkoleniowego;

• szczegółowy opis zakresu tematycznego szkoleń;

• opis grupy docelowej;

• sposób prowadzenia szkoleń (wykłady, warsztaty etc.);

• długość trwania (liczba godzin) i częstotliwość (czy i jak często szkolenia będą powtarzane);

• oczekiwane rezultaty;

• opis sposobu pomiaru rezultatu.

3.3.3. Szczegółowy opis rozwiązań/nia funkcjonujących/ego w Europie, które będą/zie wykorzystane w projekcie, powinien zawierać co najmniej poniższe elementy:

• podstawy prawne, (prawo powszechne, regulaminy, wytyczne) dotyczące umocowania koordynatorów w zakładach pracy i w strukturach związkowych, a także wykonywanych przez koordynatorów działań edukacyjnych i informacyjnych);

• opis środowiska koordynatorów, w tym dane statystyczne dotyczące liczby koordynatorów, rodzajów zakładów pracy, w których najczęściej działają, itp.;

• opis kwalifikacji oraz kompetencji jakie powinien posiadać koordynator;

• opis wsparcia szkoleniowego udzielanego koordynatorom (sposób rekrutacji, forma szkoleń, kto realizuje szkolenia, sposób wymiany doświadczeń i wiedzy);

• opis podstawowych zadań koordynatorów;

• opis doświadczeń z codziennej pracy koordynatorów (praktyczne aspekty związane z realizacją zadań podstawowych wraz z opisem uwarunkowań zewnętrznych, dotyczących np.: współpracy z pracodawcami, strukturami związkowymi oraz pomiędzy koordynatorami) ;

• efekty działań koordynatorów i sposoby ich pomiaru.

• opis rozwiązania funkcjonującego w innym kraju europejskim będzie także uwzględniał możliwość implementacji rozwiązań na rynek pracy. Analiza powinna uwzględniać uwarunkowania, jakie muszą być spełnione, aby wdrożyć konkretne rozwiązania.

3.4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez grupę ekspertów. Zamawiający przewiduje zaangażowanie min. 2 a maksymalnie 5 ekspertów zewnętrznych w zależności od posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia w wymienionych obszarach tematycznych.

3.5. Eksperci zobowiązani są do współpracy, bieżącej wymiany informacji w ramach opracowywania modelu z innymi ekspertami oraz do cyklicznych spotkań.

4. Wykonawca/y:

4.1. Musi/zą posiadać wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie, priorytetowo traktowani będą fachowcy z dziedziny:

• doradztwa zawodowego;

• metodyki szkoleń;

• znający modele funkcjonowania podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich;

• działalności związków zawodowych;

• rynku pracy.

Ocena powyższego następujące na podstawie dołączonego do oferty CV i/lub życiorysu.

4.2. Nie jest/są powiązani z Zamawiającym ani z Partnerami projektu osobowo lub kapitałowo;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratelie) powiązaniu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d wpływającym na wynik postępowania.

5. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY CENOWYCH:

5.1. Podpisaną ofertę cenową (wypełnioną zgodnie z Załącznikiem nr 1) wraz z załącznikami (CV lub życiorys) należy przesłać drogą mailową (skan) na adres projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl, lub dostarczyć w formie papierowej na adres biura Zamawiającego: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, po godzinie 16.00 przesyłki można zostawić na całodobowej portierni.

5.2.Oferty muszę być dostarczone najpóźniej do 26 listopada 2021 r. do północy.

5.3.Wybór wykonawców nastąpi najpóźniej do 30.11.2021 r.

6. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Umowa będzie obowiązywała nie później niż od dnia 1 grudnia 2021 r. do końca stycznia 2022 r.

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena – 100%

Niniejsze szacowanie ceny ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania. Nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, OPZZ w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych OPZZ w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: popielarz@opzz.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w tym szacowania wartości zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z realizacją projektu Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy o nr POWR.04.02.00-00-0001/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ogłasza zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy, który zapewni dwóch tłumaczy konsekutywnych (polsko-szwedzkich) w ramach trzech, pięciodniowych wizyt do szwedzkiego Partnera projektu. Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93154 "