Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje informację Ministerstwa Finansów dot. zawarcia umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 mln EUR, na finansowanie działań w ramach walki z pandemią.
  • Celem jest zabezpieczenie działań antykryzysowych zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.
  • W ramach linii kredytowej EBI oferuje pełne, a nie standardowe 50-procentowe, finansowanie kwalifikowalnych projektów.

 
Zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowa to kolejne narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo finansowania działań podejmowanych przez polski rząd w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19. Bank Unii Europejskiej uruchomi dla Polski linię kredytową wysokości do 650 mln EUR. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią.

Intencją uruchomienia linii kredytowej jest poszerzenie palety działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 oraz zwiększenie zabezpieczenia na wypadek pandemii w średniej i dłuższej perspektywie czasowej. Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne.

W przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych. Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei dotyczyć m.in. zapewnienia infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i edukacyjnych), zakupu środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzania badań (w tym badań przesiewowych) czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

EBI i Ministerstwo Finansów uzgodniły również, że Bank będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50% kosztów projektu (co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez Bank).

Wsparcie to jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld EUR, przewidzianego dla Polski w latach 2014–2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym. W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię.

„Uzgodnione dziś z Ministerstwem Finansów wsparcie finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny pozwoli Polsce skuteczniej walczyć z pandemią i więcej inwestować w podnoszenie poziomu gotowości, tak w obszarze opieki zdrowotnej, jak i ochrony ludności” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce. „Wspomaganie krajów w zwiększaniu odporności na skutki pandemii wpisuje się w naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju i spójności regionów w Europie. W jedności siła - dopóki koronawirus jest obecny w naszych społeczeństwach, musimy konsolidować pakiety pomocowe, uzupełniając środki krajowe finansowaniem europejskim”.
    
„Europejski Bank Inwestycyjny wspiera działania Rządu od wielu lat - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński . Linia kredytowa jest dobrym przykładem współpracy w obszarze, który jest obecnie priorytetowy dla nas wszystkich. Umowa pokazuje jak elastycznie i efektywnie można wspierać państwa członkowskie UE w walce z bezprecedensowym kryzysem. ”

                                                                               ***

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: Ministerstwo Finansów