Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący ograniczeń i wyłączeń w egzekucji administracyjnej. 

W celu przymusowego dochodzenia obowiązków organ egzekucyjny zobowiązany jest do stosowania środków egzekucyjnych wskazanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i które bezpośrednio prowadzą do ich wykonania.

Jednakże, aby zapewnić zobowiązanemu i członkom jego rodziny minimum egzystencji w art. 8-12 powołanej ustawy określone zostały składniki majątkowe niepodlegające egzekucji administracyjnej.

Należą do nich m.in.:

  1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny (za przedmioty niezbędne nie uważa się m.in. mebli stylowych i stylizowanych, telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat, radioodbiorników stereofonicznych, urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku, komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście, futer ze skór szlachetnych, dzieł sztuki) a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
  2. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni,
  3. dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych,
  4. kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów,
  5. wynagrodzenie ze stosunku pracy - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kodeksu pracy,
  6. świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym - zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach,
  7. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa  w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' (Dz. U. poz. 1860).

Źródło: Ministerstwo Finansów