Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje najważniejsze informacje dotyczące podatków. Poniższy komunikat pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody: 304,5 mld zł, tj. 69,9 %,
  • wydatki: 318,3 mld zł, tj. 73,1 %,
  • deficyt: 13,8 mld zł.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2020 r.

W okresie styczeń - wrzesień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2019 r. o ok. 5,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 1,2% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 5,9% r/r (tj. ok. 2,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były na zbliżonym poziomie,
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 1,8% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,5% r/r (tj. ok.
    0,09 mld ).

W okresie styczeń - wrzesień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 38,5 mld zł i było wyższe o ok. 13,6 mld zł (tj. 54,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-IX 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. wyniosło 318,3 mld zł, tj. 73,1% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (297,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł, tj. 6,9%, głównie w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,7 mld zł), ponadto z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,4 mld zł) oraz w części 29 – Obrona Narodowa (więcej o 3,5 mld zł) w związku z zakupami inwestycyjnymi dokonanymi przez Inspektorat Uzbrojenia.

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse