Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje najważniejsze informacje dotyczące podatków. Poniższy komunikat pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.


  • 10.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.
  • Projekt zwiększy efektywność ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego poprzez połączenie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Obywatele będą szybciej uzyskiwać informacje, sprawniej niż dotychczas będą identyfikowane pojawiąjące się na finansowym rynku konsumenckim problemy. – To oznacza szybką reakcję i szybkie usuwanie nieprawidłowości.

Skuteczna i efektywna ochrona konsumentów ma szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku usług finansowych, który jest rynkiem wiążącym się ze zwiększonym ryzykiem dla konsumentów. Oczekiwaniem klientów podmiotów rynku finansowego jest możliwość uzyskania szybkiej pomocy w przypadkach zaobserwowanych naruszeń prawa, tj. uzyskania nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej, a w szczególności podjęcie przez organy państwowe działań.

Połączenie kompetencji oraz instrumentarium w rękach Prezesa UOKiK, który od lat podejmuje działania, mające na celu ochronę zbiorowych interesów konsumentów

w znaczący sposób poprawi poziom ochrony konsumentów rynku finansowego, zapewni spójność działań z tym związanych, jak również dostosuje poziom ochrony do szybko zmieniających się realiów rynku finansowego.

Na rynku finansowym działają duże, silne podmioty, co pociąga za sobą konieczność stworzenia silnej instytucji będącej dla nich przeciwwagą i działającej w sposób komplementarny. Klienci tego rynku oczekują od organów państwowych szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku naruszenia przepisów prawa przez podmioty rynku finansowego.

Dzięki zmianom zaproponowanym w projekcie ustawy:

  • Zwiększy się efektywność w zakresie ochrony zbiorowych oraz indywidualnych interesów klientów podmiotów rynku finansowego w wyniku zintegrowania i przejęcia dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK.
  • Prezes UOKiK otrzyma nowe kompetencje w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Będą one dotyczyć przede wszystkim możliwości podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez dany podmiot tego rynku.
  • Postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić niezależny Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Projekt przewiduje dalsze funkcjonowanie Funduszu Edukacji Finansowej. Sposób przeznaczenia środków Funduszu Edukacji Finansowej nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego - mają być one przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse