Czy agencja zatrudnienia działa legalnie? Jak to sprawdzić?

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

  • pośrednictwa pracy;
  • doradztwa personalnego;
  • poradnictwa zawodowego;
  • pracy tymczasowej,

jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wpisowi do rejestru podlega także świadczenie usługi pracy tymczasowej przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzających świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych - marszałek województwa wybrany przez przedsiębiorcę zagranicznego spośród marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę lokalu, przeznaczonego na świadczenie usług. Rejestr jest jawny i prowadzony w formie dokumentu elektronicznego.

Informacje, czy dany podmiot jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia można zweryfikować za pomocą Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – na stronie internetowej http://www.stor.praca.gov.pl

System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) zawiera również wykaz przedsiębiorców zagranicznych z UE/EOG i Szwajcarii, świadczących usługi doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, działających na podstawie zawiadomienia złożonego marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług.


Źródło: https://www.pip.gov.pl/