OPZZ przekazuje informacje ZUS dotyczącezaległości w opłacaniu składek do ZUS w 2020 r. Sprawdź co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS.

Zaległości wyłącznie za rok 2020
Jeżeli zaległość dotyczy wyłącznie roku 2020, to:

  • wobec należności za styczeń i luty 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej; w przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek można wystąpić z wnioskiem o ulgę również za okresy późniejsze,
  • wobec należności od marca do maja 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ), pod warunkiem że spełnione są warunki zwolnienia określone w ustawie,
  • można również opłacić należność główną i wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO).

Zaległości za rok 2020 i 2019

Jeżeli wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zaległość za okres do grudnia 2019 r. nie przekracza sumy przypisów składek za okres 12 miesięcy, to:

  • wobec należności za rok 2020 można skorzystać z ulg wskazanych w pkt 1,
  • wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Jeżeli wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zaległość za okres do grudnia 2019 r. przekracza sumę przypisów składek za okres 12 miesięcy i nie została ona objęta umową o rozłożenie zadłużenia na raty lub płatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, np. zgłasza do ubezpieczeń społecznych więcej niż 49 ubezpieczonych, to:

  • wobec należności za rok 2020 można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej,
  • można również opłacić należność główną za rok 2020 i wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Jeżeli zaległość za okres do grudnia 2019 r. została objęta umową o odroczeniu terminu płatności składek lub umową o rozłożenie zadłużenia na raty i jest ona nadal realizowana, to:

  • wobec należności za rok 2020 można skorzystać z ulg wskazanych w pkt 1,
  • można wystąpić z wnioskiem o zawieszenie realizacji umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcy (wniosek RDS).

Źródło: https://www.zus.pl