Zasady dialogu społecznego w Polsce

Reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

tekst ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1240

  

 I. Bieżące informacje o pracach Rady Dialogu Społecznego wraz z kalendarzami posiedzeń, spotkań, konferencji znajdziesz pod adresami:

 Rada Dialogu Społecznego: http://rds.gov.pl

 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPi PS: http://www.dialog.gov.pl

 Centrum Partnerstwa Społecznego im. A. Bączkowskiego: http://www.cpsdialog.pl

 

 II. Informacje o pracach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego znajdziesz pod adresem:

http://rds.gov.pl/wojewodzkie-rds/


 III. Informacje o pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych znajdziesz pod adresem:

http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronne-zespoly-branzowe/


 IV. Literaturę nt. dialogu społecznego znajdziesz pod adresem:

http://www.dialog.gov.pl/promocja-dialogu/publikacje-dialogu/biuletyny-ksiazki-broszury/


Biuro Rady Dialogu Społecznego mieści się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

KONTAKT DO BIURA RADY
ul. Limanowskiego 23
02-943 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 380-51-12
fax: (+48 22) 380-51-13
Strona internetowa: www.rds.gov.pl
e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl 

Katarzyna Łażewska - Dyrektor Biura Rady
tel (+48 22) 380 51 14
tel. kom. 664 107 419
e-mail: k.lazewska@cpsdialog.gov.pl

Marlena Wiśniewska
tel.(+48 22) 380 51 05
tel. kom. 882 892 512

e-mail: m.wisniewska@cpsdialog.gov.pl


==============================================================================================================================================================================================================

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przewidywany zakres szczegółowy usług:

 • Przygotowywanie materiałów, analiz i komentarzy dotyczących zagadnień z zakresu polityki społeczno-gospodarczej kraju będących przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego (RDS) i Zespołów Problemowych i Doraźnych (ZP) w tym poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i strony rządowej oraz dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przygotowywanie informacji, notatek, analiz, projektów materiałów itp. dotyczących polityki społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem pojawiającej się uprzednio niedostrzeganej przez partnerów społecznych problematyki, wskazywanie na możliwości wywoływania skutków długofalowych, wskazywanie bezpośrednich, a dotąd nieznanych możliwości zastosowawczych w pracach RDS i ZP.
 • Współpracy przy tworzeniu stanowisk, opinii, analiz, raportów dotyczących spraw o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym.
 • Wskazywanie problemów o znaczeniu społecznym i gospodarczym oraz sposobu ich rozwiązania w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej oraz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.
 • Przygotowywanie tematów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w celu wypracowania stanowisk OPZZ na forum Rady Dialogu Społecznego w tym jego Prezydium lub ZP.
 • Przygotowanie tematów do konsultacji w ramach prac organów i struktur OPZZ oraz koordynowanie działań związanych z prowadzeniem, spotkań, konferencji i konsultacji założeń, projektów aktów prawnych i innych w zakresie dotyczącym prac RDS i ZP
 • Przygotowanie propozycji wniosków, podsumowań, raportów i stanowisk na bazie przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w pkt.6
 • Uczestnictwo w posiedzeniach organów statutowych i struktur OPZZ poświęconych zagadnieniom będących przedmiotem prac RDS i ZP, a także posiedzeniach RDS i ZP.
 • Analizowanie i konsultowanie tematyki oraz udziału członków RDS i ZP w konferencjach, seminariach, debatach i szkoleniach oraz spotkaniach związanych zpracami RDS i ZP w kraju.
 • Przedstawianie propozycji tematów, opinii, ekspertyz, stanowisk itp. w sprawach dotyczących prac RDS i ZP.
 • Udział w konferencjach, seminariach, debatach i szkoleniach oraz spotkaniach związanych z pracami RDS i ZP.
 • Przekazywanie informacji i zdobytej wiedzy organizacjom członkowskim i strukturom OPZZ.

Czas trwania usługi: październik - grudzień 2020 rok

Wymagania wobec oferenta:

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami związkowymi,
 • znajomość struktur reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, organizacji związkowych i pracodawców oraz ich działalności w Polsce,
 • doświadczenie w obszarze funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i na arenie międzynarodowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego Microsoft Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z polityką społeczną i gospodarczą,
 • wykształcenie wyższe,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość języków obcych.

Oferta w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta – Usługa konsultacyjna polityka społeczno-gospodarcza” winna zawierać:

1. CV z pełnymi danymi teleadresowymi + list motywacyjny oraz ewentualne referencje.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

3. Propozycję kwotę brutto miesięcznego wynagrodzenia za usługę

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 roku

Miejsce składania ofert:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40. 


==============================================================================================================================================================================================================