„Dialog oparty o wiedzę”

od 01-07-2020 r. do 30-06-2022 r.

Rada OPZZ Województwa Łódzkiego realizuje projekt pn. „Dialog oparty o wiedzę” nr POWR.02.20.00-00-0021/19, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Projektu: siedziba Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź

Okres realizacji projektu: od 01-07-2020 r. do 30-06-2022 r.

Dofinansowanie: 623.752,44 zł nr umowy: POWR.02.20.00-00-0021/19-00

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest profesjonalizacja działań Rady OPZZ Województwa Łódzkiego w strukturach dialogowych mających wpływ na politykę rynku pracy i dostosowanie do jej potrzeb systemów edukacji i szkoleń dzięki danym i wnioskom płynącym z przeprowadzonych trzech badań i analiz społecznych, a także dzięki złożeniu 51 stanowisk wniosków płynących z przeprowadzonych badań, upowszechnieniu oraz zaprezentowaniu wyników badań i analiz w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu zaplanowane są trzy badania społeczne:

  • Wpływ koronawirusa na organizację pracy w województwie łódzkim.
  • Pracownicy z Ukrainy sytuacja prawna, potrzeby edukacyjne oraz różnice kulturowe w kontekście ich pracy w Polsce
  • Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe -analiza dostępnych środków, o które mogą aplikować pracodawcy, związki zawodowe, bezrobotni i osobiście pracownicy w woj. łódzkim oraz opinie zainteresowanych stron na temat tych możliwości.

Wyniki badań zostaną upowszechnione, a powstałe w ich wyniku stanowiska i opinie zostaną zgłoszone do instytucji dialogowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Raporty z ww. badań pomogą członkom ciał dialogowych w podejmowaniu decyzji w zakresie rynku pracy i dostosowaniu do jej potrzeb systemów edukacji i szkoleń.